Nieuws

Er is een pensioen akkoord ... op hoofdlijnen. In de stuurgroep worden de puntjes op de i gezet, voor ons zit de VCP erin. Volg hier de voortgang

Het kabinet en sociale partners die samen het pensioenakkoord gaan uitwerken hebben op 9 juli jl. een goed eerste voorbereidend overleg gehad over mogelijk te volgen werkwijze. Het wordt een omvangrijk en complex project met een ambitieuze planning. Zoals tijdens de presentatie van het akkoord werd bekendgemaakt, komt er een zogeheten stuurgroep die diverse pensioenonderwerpen inhoudelijk zal gaan uitwerken. De sociale partners en dus ook de VCP zullen deel uitmaken van die stuurgroep. Deze stuurgroep gaat in september aan de slag.

 

4 juli: dag werkonderbreking door FNV en CNV, Synergo gaat niet staken, en beraad zich op een alternatieve actie.

3 juli: Met de stakingsdreiging in het verschiet, heeft Sitech de bonden gisteren weer naar de onderhandelingstafel gevraagd. Er kwam een nieuw bod van Sitech en dit heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat: een cao voor 2019 tot medio 2010. In die periode in meer rust samen naar een cao 2020 toewerken. Vanavond tijdens de Synergo-ledenvergadering hebben de leden met grote meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat dat is bereikt tussen Sitech en de vakorganisaties. De komende dagen stemmen de leden van de andere vakorganisaties. Als ook zij hebben ingestemd is de nieuwe Cao definitief. We hopen oprecht dat de verhoudingen binnen Sitech zich weer normaliseren en dat het vertrouwen weer hersteld wordt; het is een mooi bedrijf!

26 juni: Na de poortactie op goede vrijdag, nu een de lunch-aktie op 26 juni. Goede opkomst, zie foto.

IMG 20190626 1225391

17 juni: Het nieuwe voorstel van Sitech is niet in goede aarde gevallen bij onze leden, en die van de andere vakbonden. Acties worden voorbereid, hopende op beweging Sitech.

De vakbonden en Sitech zitten weer aan tafel, er is beweging in de onderhandelingen .... de poortacties en grote opkomst hebben effect gehad.

26 april: Sitech beweegt niet op het gestelde ultimatum. Dus er is een poortactie gehouden bij Gate 2 op (goede) vrijdag 26 april. van 7.30 uur tot 10.00 uur! Click hier voor de gezamenlijke oproep van de vakorganisaties FNV, CNV en Synergo VHP. Hier het verslag van de actie in dagblad De Limburger.

Oproep:

De ontwikkelingen, en de mogelijke gevolgen voor ieder individueel, geeft maar weer eens aan hoe belangrijk het is om tegenwicht te geven tegen de plannen van de werkgever. Via Synergo heb je een stem in de onderhandelingen, kun je de zorgen delen, en met collega's komen tot onderling begrip en stellingname. Wordt daarom lid van Synergo!! en informeer je collega's om hetzelfde te doen. Aanmelden kan via https://www.synergo-vhp.nl/organisatie/meedoen/aanmelden-lidmaatschap?view=form

 

De uitslag van de ledenraadpleging is bekend. Zo’n 20 % van de leden heeft haar stem uitgebracht. Hiervan heeft ca 82 % ingestemd met het akkoord, ca 8 % was afwijzend en ca 10 % stemde neutraal. Belangrijk, van de positieve stemmers had twee derde duidelijk een voorbehoud.

uitslag enquete   werksituatie

Een overduidelijk signaal. We danken de leden voor hun vertrouwen in het positieve stemadvies van het bestuur. De Ledenraad heeft de uitslag positief beoordeeld, en daarmee het bestuur de ruimte gegeven om de uitslag door te geven aan onze koepelorganisatie, de VCP. 

Hier de brief naar de VCP.

De FNV, de CNV hebben afgelopen zaterdag al met grote meerderheid met dit akkoord ingestemd, onze eigen VCP zal morgen 18 juni formeel haar standpunt bepalen.

Er zijn erg veel opmerkingen meegegeven in de enquête. Wat opvalt in de reacties is de complexiteit van de materie, en de onzekerheid over het verdere verloop, ook de ophef over de rekenrente doet geen goed. Een grote zorg echter de wijze waarop een eerlijke compensatie wordt gerealiseerd voor die mensen uit de middenleeftijden die er bij afschaffing van de doorsnee systematiek op achteruit dreigen te gaan. Dit blijkt ook uit de stemming, van de positieve stemmen was twee derde ‘overwegend’ positief, dus er is enige reserve. Velen spreken de hoop uit dat de vakbonden, en met name de VCP, bij de verdere onderhandelingen in de stuurgroep de belangen van alle geledingen (jongeren, middenleeftijd, gepensioneerden) met verve behartigt. Hier ligt een zware verantwoordelijkheid bij de VCP.

Het pensioenakkoord betekent dat op de snelle toename van de AOW leeftijd is vertraagd. Daarnaast zal er niet meer gekort hoeven te worden bij een dekkingsgaard boven de 100 %, hetgeen anders voor veel deelnemers binnenkort het geval zou zijn geweest. Tevens komen er faciliteiten voor zware beroepen om desgewenst op een acceptabele wijze maximaal 3 jaar eerder dan de AOW leeftijd te stoppen. En voor zzp’ers komt er een verplichte invaliditeitsverzekering alsmede betere toegang tot pensioenregelingen. Er komt een nieuw pensioencontract waarbij de strenge buffer eisen worden losgelaten en dus veel sneller (geleidelijk) geïndexeerd kan worden. In dat nieuwe contract wordt de huidige doorsnee systematiek afgeschaft waardoor de jongere deelnemers eerlijker rechten opbouwen.

Dit nieuwe contract zal in de komende 1.5 jaar worden uitgewerkt waarbij de vele kanttekeningen van onze leden ook nadrukkelijk aan de orde komen. Met name de compensatie voor bepaalde categorieën deelnemers zal daarbij van groot van belang zijn evenals adequate (rekenrente) afspraken. Dit proces zal begeleid worden door een Landelijke Stuurgroep waarin wij ook via de VCP vertegenwoordigd zijn. In die Stuurgroep is unanimiteit vereist alvorens er tot wetgeving over gegaan zal worden.

We zullen als Synergo-vhp jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden van het verloop van de discussies en daarbij begrijpelijke communicaties te verzorgen zodat eenieder adequaat bij het komende zeer intensieve proces betrokken blijft.

Via onze vertegenwoordiging in pensioen commissie van VCP zijn we nauw betrokken bij de ontwikkelingen, waarbij onze eigen pensioen commissie de gevolgen voor onze leden kritisch volgt.

De vakbonden hebben een belangrijke rol gespeeld in het bereiken van dit pensioenakkoord, maar vooral ook om waarborgen in te bouwen zodat bij de uitwerking in de stuurgroep onze belangen niet in gevaar komen. Wij als vakbond kunnen alle steun gebruiken. Daarop een oproep aan u, stuur gerust deze nieuwsbrief door aan collega’s, praat erover aan de koffietafel, maar reclame. Een betere ledenwerving kunnen we ons niet wensen.

Wilt u naar aanleiding van deze informatie reageren, of hebt u suggesties voor onze communicatie of de manier waarop we de ledenraadpleging hebben gedaan, aarzel niet en stuur een mailtje naar info@synergo-vhp.nl.

Nogmaals dank voor het uitbrengen van je stem en voor alle inhoudelijke reacties. Dat helpt ons om jullie belangen goed te kunnen blijven behartigen! 

Gerard van Nuland, voorzitter Synergo-vhp

Dirk van den Bos, voorzitter Pensioencommissie Synergo-vhp

 

Dinsdag 18 juni, Laatste nieuws: ook het merendeel van de vakbonden verenigd in VCP steunen het pensioen akkoord.

 

Voor wie de informatie nog eens wil nalezen:

Hier de publieksversie van het bereikte akkoord van het Nieuwe Pensioenstelsel en een handige Q&A met de overwegingen waarom VCP, namens onze doelgroep, ingestemd heeft.

De kern van het pensioen akkoord:

A: Pensioen contract gebaseerd op 80% middelloon na 42 jaar 

B: Jongeren krijgen eerlijke opbouw, hetgeen ook goed is voor ZZP ers 

C: Alle deelnemers krijgen (geleidelijke) indexatie boven de 100%, en geen kortingen meer boven de 100%

D: Komende 1,5 jaar worden in de Stuurgroep SER/Kabinet alle overgangs problemen besproken ter regeling van de lastige situaties. Pas na akkoord Stuurgroep gaat wetgeving naar de 2e kamer. VCP zit hier ook aan tafel.

E: Verhogen AOW leeftijd wordt tijdelijk gestopt op 66 jaar 4 mnd en daarna minder streng ingevoerd (per jaar hogere leeftijd 8 maanden langer werken)

F: tevens wordt het voor alle Actieven met zwaar beroep makkelijker om ca 3 jaar eerder met soort VUT te gaan indien dit via werkgever / CAO wordt overeengekomen.

 

Voor wie er dieper in wil duiken,

- hier de tekst van het uitgebreide SER advies.

- de kamerbrief van Koolmees

- Persbericht van de SER van 5 juni, waarin in het kort het pensioenadvies wordt weergegeven.

Voor wie wil reageren, aarzel niet, mail naar info@synergo-vhp.nl

 

 

 

Reactie op sentiment nieuwe ontwikkelingen rekenrente:

Het rapport van commissie Dijsselbloem over de rekenrente lijkt het sentiment over het akkoord te beïnvloeden, en schept wellicht een scheef beeld en helpen misschien ook niet om het overzicht te houden. Daarom onderstaande verheldering (hopelijk) op de situatie:

Er zijn er twee sporen die relatief los van elkaar staan: 

- Als eerste spoor de ingreep op de AOW leeftijd en de zware beroepen, kost geld ca 4 miljard/jaar, maar door nieuw lange termijn inzicht van CPB en Hoekstra is dit betaalbaar. Geen relatie met de Dijsselbloem rekenrente, die voor alle regelingen doch voor de bedrijfspensioenregelingen nog sneller tot problemen leidt. Door voor het akkoord te stemmen wordt dit punt binnen gehaald.

- Als tweede spoor de herziening van het stelsel, verschillende effecten voor jong en oud en pensioentrekkers, compensatie voor degenen die erop achteruit gaan, hiervoor de stuurgroep. De rekenrente is van groot belang tav hoogte pensioenen en de compensatiekosten, dit is nu de discussie en bepaalt het sentiment. 

- Gisteren hebben de FNV/VNO gezamenlijk het Dijsselbloem rapport afgewezen en de instelling van een nieuwe commissie geëist zodat zowel pensioenen op een adequate wijze geïndexeerd kunnen worden en ook de compensatie kosten goed geregeld kunnen worden. Tevens heeft de VCP gisteren zowel Dijsselbloem rapport als de CPB en PensioenFederatie rapporten over de overgang uitgebreid geanalyseerd en tevens vastgesteld dat er zeer uitgebreide analyses en maatregelen door de Stuurgroep vastgesteld dienen te gaan worden.

Conclusie:

Bij instemming met het pensioenakkoord, wordt in elk geval spoor een (AOW leeftijd en zware beroepen) binnengehaald. En gestart met de stuurgroep voor spoor twee (herziening stelsel), waarbij ook de nieuwe informatie rond rekenrente wordt meegenomen. De bonden zijn nu extra op hun hoede.

Indien de stuurgroep komende een tot twee jaar niet met een acceptabele uitwerking komt, dan kunnen de bonden een veto uitspreken. En vervalt spoor twee. Bij afwijzen is er niks.

 

Na succesvolle onderhandelingen is er een principe akkoord bereikt bij drie werkgevers: Stamicarbon, Anqore en Centrient. Het resultaat wordt voorgelegd aan onze leden voor hun akkoord.

 

 

 

 

Een dilemma voor een goede zaak,

Bij de recente CAO overleggen merken we dat de aangekondigde extra Nederlandse CO2 heffing bij deze bedrijven met buitenlandse aandeelhouders zwaar op de maag ligt en dat werkgevers stellen dat het forse consequenties kan hebben voor de werkgelegenheid in onze regio. In de praktijk zien we ook dat in CAO onderhandelingen gesteld wordt dat de landelijke CO2 heffing ten koste gaat van de loonruimte. OR-voorzitters hebben bijgevoegde pleit-brief gestuurd naar de "Bestuurders van de BV Nederland".

Maar deze bedrijven zijn wel bereid om te investeren in innovatieve projecten om CO2 te reduceren als dit de kostenpositie direct verbetert (energiebesparing, hogere selectiviteit processen). De nu voorgestelde huidige regelgeving leidt tot de reactie van de industrie ‘maak het ons niet te moeilijk want we doen al zoveel’ terwijl het naar onze mening dit zou moeten zijn ‘we doen al veel, help ons om meer te doen zonder dat we weggeconcurreerd worden.

Synergo-vhp vindt dat we het economische en maatschappelijke belang met elkaar moeten verbinden. Dit kan door het level playing field te behouden en tegelijkertijd de juiste financiële prikkels te creëren. Als Synergo ondersteunen we het pleidooi van de OR voorzitters van harte. Tevens gaan we dit nadrukkelijk onder de aandacht brengen van onze landelijke koepelorganisatie VCP, die kontakten heeft in het 'Haagse'. 

 

 

 

 

Ook dit jaar weer een bulletin met nieuws, CAO ontwikkelingen, interviews met actieve leden aan het front en nog veel meer.

Klik hier.

 

Speciaal voor onze jonge leden, en anderen die interesse hebben. Jullie pensioen is nog ver weg, maar nu worden er besluiten genomen die voor jullie belangrijk zijn. Wil je een woordje meespreken? Ja? open volgende links en reageer:

VCP Young Professionals zoekt nieuwe pensioenwoordvoerder (vrijwilligersfunctie)

Ben jij een jonge professional en voel jij je maatschappelijk verantwoordelijk en heb je affiniteit met thema's als diversiteit en pensioenen? Wil jij de stem van jongeren vanuit de vakbeweging laten horen in het debat over het pensioenen van nu en in de toekomst? VCP Young Professionals, onderdeel van de Vakcentrale voor Professionals (VCP), biedt een interessante vrijwilligersfunctie aan, die hier alle mogelijkheden voor geeft. Interesse? Stuur ons vóór 15 januari 2019 jouw korte motivatie en cv. Lees meer: https://vcp.nl/actualiteiten/5050/vcp-young-professionals-zoekt-nieuwe-pensioenwoordvoerder-vrijwilligersfunctie/

Pensioenlab Academie: Jongeren gezocht voor pensioenbesturen

De diversiteit in pensioenfondsen is nog veel te laag vinden de drie jongerenorganisaties VCP Young Professionals, CNV Jongeren en FNV Jong. Vooral jongeren ontbreken in veel pensioenfondsen. Wij willen dit veranderen door jongeren te enthousiasmeren en op te leiden voor een plek in een pensioenfondsbestuur of een verantwoordingsorgaan. Reageer vóór 31 december 2018. Lees meer: https://vcp.nl/actualiteiten/5027/pensioenlab-academie-jongeren-gezocht-voor-pensioenbesturen/

Vrijdag 30 augustus 2019 komt de Sociaal-Economische Raad om 10.15 uur in een openbare vergadering bijeen. Op de agenda staat onder meer de vaststelling van de verkenning “ontplooiingskansen voor jongeren” door het SER Jongerenplatform. Hier de uitnodiging
Je bent van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen!

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is diep teleurgesteld in het kabinet en werkgevers, nu de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zijn vastgelopen. Voor de VCP lag er een redelijke basis om met elkaar verder aan te werken, maar het kabinet kwam niet over de brug met harde toezeggingen. "Het voorgestelde stelsel is in beginsel kansrijk, maar dreigt de Nederlanders 60 tot 100 miljard euro aan pensioen te gaan kosten. Tevens zijn er zoveel losse eindjes dat het voor de werknemers zomaar eens veel slechter kan uitpakken dan het huidige stelsel. Het kabinet was niet bereid verantwoordelijkheid te nemen en heldere afspraken met ons te maken. Dan houdt het op een gegeven moment voor ons op", zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Synergo betreurt ook dat het niet gelukt is, hetgeen voor alle betrokken partijen: werknemers, gepensioneerden en de overige partijen van de polder.

Hier leest u de reactie van de VCP, de Vakcentrale voor Professionals.

En wil je antwoorden op vragen? hier de Q&A van de VCP.

Reageren, suggesties? Stuur een mail naar info@synergo-vhp.nl

 

 

Wil jij meehelpen met het besturen van het pensioenfonds? Meld je dan nu aan voor de PDN Academy. Wil jij als (oud-)deelnemer van het Pensioenfonds meepraten over jouw toekomstige pensioen en dat van jouw (oud-)collega’s? Vind je het zeker stellen van een goed pensioen in de toekomst belangrijk en heb je interesse in en affiniteit met pensioenen? Meld je dan nu aan voor de PDN Academy.

Via de PDN Academy bereiden we je voor op een functie in het VO of het bestuur van PDN. Je kunt diverse cursussen en themabijeenkomsten bijwonen. Dit neemt ongeveer 4 à 5 dagen per jaar in beslag. Leden van de PDN Academy maken kans om in de toekomst aangewezen of op de kieslijst geplaatst te worden als bestuurslid of lid van het verantwoordingsorgaan.

Hebben we je interesse gewekt? Meld je dan aan voor de PDN Academy via e-mail info.pdn@dsm.com. Geef hierbij aan of je geïnteresseerd bent in een toekomstig lidmaatschap van het bestuur of het verantwoordingsorgaan.

Meer info op de website van PDN.

Pensioen Academie op zoek naar nieuwe lichting jongeren

Ben jij geïnteresseerd in pensioenen, niet ouder dan 35 jaar en bereid om via een aantal colleges te verdiepen in alles rond pensioenen, en wat dat betekent voor jongeren? Hiervoor is er de Pensioen Academie. Dit is een initiatief van FNV Jong, CNV Jongeren en VCP Young Professionals.

Samen met een groep jongeren volg je verschillende colleges over pensioen. Na deze colleges weet je echt bijna álles over pensioen. Afhankelijk van het programma dat je volgt, word je klaargestoomd voor een plekje in een Pensioenbestuur of een Verantwoordingsorgaan. Jij vertegenwoordigt dan jouw leeftijdsgenoten in de pensioenfondsen en kunt voor alle jongeren in Nederland het verschil maken! Nog meer info.

Meld je aan voor 1 van de 3 groepen: de Junkies (potentiele bestuurdersklas), de Genieters (VO-leden in spé) en de Verleiders (# ikweetnogweinigvanpensioen).

Ben jij tussen de 18 en 35 jaar oud?! Mail vóór 31 december 2018 je motivatie en CV naar academie@pensioenlab.nl

De CAO van Arlanxeo is rond! De leden hebben in grote meerderheid voor gestemd. De tekst hier.

Alle partijen zijn tevreden over het bereikte resultaat. De onderhandelingen kunnen worden gekenschetst als constructief en voortvarend.


Namens het onderhandelingsteam van Synergo
Thérèse Beurskens bijgestaan door Michel Dees

Maatwerk in alle fasen van je loopbaan, daarvoor staat Synergo-vhp, vakvereniging voor de chemisch technische sector en aangesloten bij de VCP. Ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan hebben we een promotiefimpje gemaakt. Het filmpje laat zien wat de vakvereniging kan betekenen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, als netwerkorganisatie en als steuntje in de rug op juridisch en persoonlijk gebied. Synergo-vhp telt 750 leden, en trekt nog steeds nieuwe leden.

Nachtwerk loont

Niet verwacht, maar toch gelukt. Een CAO resultaat bij SABIC. Hiervoor was echter wel een onderhandelingsmarathon nodig van woensdagmorgen 09.00 uur tot donderdagochtend 5 juli om 04.00 uur. Onze onderhandelaars Harry Govers en Renaat Hennus waren erbij, en hebben hun stempel op het proces gedrukt, mede waardoor aan de finish een best wel mooi resultaat kon worden binnengehaald.

Dezelfde dag nog, donderdag om 17.00 is in de al eerder geplande ledenvergadering het resultaat, met een positief advies, toegelicht aan de aanwezige leden. Unaniem is het resultaat aanvaard. De onderhandelaars is het mandaat gegeven om de CAO verder af te ronden. In een brief naar de werkgever zal het akkoord van Synergo worden gecommuniceerd, en tevens de belangrijkste opmerkingen die uit de ledenraadpleging naar voren zijn gekomen.

Het Pensioen contract

En er is ook nog eens onderhandeld over een nieuw pensioen contract. De 5 jarige pensioenovereenkomst tussen Sociale Partners en SPF loopt namelijk per 31 december 2018 af. De onderhandelingen hebben geleid tot een eindvoorstel van de werkgever. De werkgever heeft een aantal aanpassingen voorgelegd waarbij met akkoord de nieuwe overeenkomst voor 5 jaar een feit kan zijn. In de bijlage de brief met de formulering van het antwoord van Synergo. In de ledenvergadering van 5 juli is de brief toegelicht. 

Er was enige discussie over de inhaalindexerings passage, deze viel moeilijk te accepteren. Besloten is om in onze reactie duidelijk onze mening op dit punt te verwoorden. Unaniem is het eindvoorstel van de werkgever vervolgens aanvaard.

 

Nieuws 21 juni: Er is een CAO bij DSM

Breaking news: de leden van de vakbonden hebben positief gestemd. Er is eindelijk een CAO.

In de nachtelijke uren van 31 mei hebben DSM en de vakorganisaties Synergo vhp, FNV, de Unie en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO. Dit principe akkoord wordt met een positief advies ter stemming aangeboden aan de leden.

Op hoofdlijnen zijn dit de punten van overeenstemming:

Looptijd en loonsverhoging

De nieuwe cao is geldig tot en met 31 maart 2020. Binnen de looptijd van de cao wordt op 1 juli 2018 en op 1 juli 2019 een structurele loonsverhoging van 3% toegekend. Daarnaast zal in de maand  juli 2018 een eenmalige uitkering van 1,5% van het bruto jaarinkomen worden betaald.

Optieregeling

De afgelopen periode is duidelijk geworden dat de optieregeling ongekend populair is. Voor de looptijd van deze cao wordt de regeling daarom ongewijzigd gecontinueerd.

Naast deze punten zijn afspraken gemaakt over onderwerpen op het gebied van generatiebeleid en cao-vereenvoudiging en -vernieuwing.

En hier het resultaat

Jullie treffen hier aan een gezamenlijke conceptverklaring waarin de afspraken staan verwoord.

Dank

Het resultaat hadden wij niet bereikt zonder jullie steun. Dank hiervoor!

Hoe verder?

Uiteraard is het aan jullie om te stemmen over het onderhandelingsresultaat. Hierover krijgen jullie in de loop van volgende week bericht. Daarnaast willen wij medewerkersbijeenkomsten organiseren voor Synergo-leden waarin wij het resultaat zullen toelichten en vragen kunnen beantwoorden. Ook hierover worden jullie volgende week geïnformeerd.

 

Met hartelijke groet, het Onderhandelingsteam Synergo bij DSM

Margot Theunisse, Henk Janssen en Casper Vaandrager

----------------------------------

Nieuws 9 mei: Handtekeningen actie steunbetuiging aan CAO-eis

Er is een patstelling in het CAO overleg. De bonden mobiliseren de leden en medewerkers van DSM om hun steun uit te spreken voor de CAO-eis van de bonden.

     Petitie DSM 1

Nieuws 17 april:  CAO overleg DSM afgebroken

Het Cao-overleg bij DSM is opgebroken. In haar communicatie geeft DSM aan een prima voorstel te hebben gedaan:

3,5% tot 4,5% salarisverhoging afhankelijk van je C-schaal. Op het eerste gezicht niet slecht maar……….

- Van die salarisverhoging betaal je 0,6 tot 3,2% (afhankelijk van jouw C-schaal) zelf als gevolg van de afschaffing van de optieregeling.

- DSM’s bod is voor een CAO over 18 maanden; 3% wordt dus 2% op jaarbasis.

- DSM is niet bereid de salarisverhoging met terugwerkende kracht, per 1 januari 2018, in te voeren en wil slechts een gedeelte hiervan eenmalig compenseren.

 Conclusie: DSM doet een voorstel voor een salarisverhoging van minder dan 2% voor 2018!

 Belangrijke feiten:

-          Gemiddelde salarisverhoging Cao’s in maart 2018: 2,7% op jaarbasis

-          Resultaten DSM zijn extreem goed

 Conclusie:

 -         Om mager voorstel te maskeren werpt DSM rookgordijn op: geen 3,5-4.5 % maar <2%!

-          Voorstel vakorganisaties om salarissen DSM te verhogen met 3,25% is meer dan redelijk!

Advies van jullie naar aanleiding van het webinar van vorige week: Maak een A4 waarin voorstel DSM en inzet Synergo wordt uitgelegd. Bij deze!

Mail de boodschap svp door aan collega’s en/of verspreid deze nieuwsbrief binnen de onderneming.

 

Met hartelijke groet,

Margot Theunisse, Henk Janssen en Casper Vaandrager

Onderhandelingsteam Synergo

 

Nieuws 9 april  Schamel bod DSM legt Cao-overleg stil

De huidige bedrijfsresultaten van DSM zijn buitengewoon goed. Ook de verwachting voor 2019 en verder zijn positief. Niettemin maakt DSM onvoldoende loonruimte vrij om de medewerkers van DSM NL een daarbij passende loonsverhoging te geven.

Helaas moeten we jullie melden dat na 2 maanden intensief onderhandelen het overleg met DSM over de CAO 2018 is vastgelopen. Het bleek niet mogelijk beweging te krijgen in het bod van DSM. Alle voorgestelde varianten bleven hangen rond nagenoeg hetzelfde lage loonbod.

Derhalve hebben de partijen vastgesteld dat verder onderhandelen niet tot een oplossing leidt.

De vakorganisaties gaan komende weken de DSM medewerkers raadplegen om de vervolgstappen te bepalen. Synergo vhp houdt een webinar op donderdag 12 april om 12.00 uur en 19.30 uur. Uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels verstuurd. Collega’s die geen lid zijn van Synergo vhp kunnen ook deelnemen aan de webinar. Stuur de uitnodiging dan door.

De vier vakorganisaties hebben ook nog een gezamenlijke nieuwsbrief gepubliceerd

 

Met vriendelijke groet,

Margot Theunisse, Henk Janssen en Casper Vaandrager

Onderhandelingsdelegatie Synergo-vhp bij DSM

 DE FEITEN

De vakorganisaties hebben een bod gedaan voor 1  jaar, DSM biedt 3% voor 1.5 jaar.

Vertaald naar 1 jaar betekent dit :

 

Vakorganisaties

DSM

Loonsverhoging

3.25% per 1 juli 2018 met volledige compensatie voor   de eerste helft 2018

2% per 1 juli 2018 plus eenmalig 0.5%

per 1 mei 2018

Optieregeling

Handhaven

Afschaffen

Eenmalig 750 euro voor de opties van mei 2018.

Verhoging van My Choice vanaf 2019 :

1.5% C32-C36, 1% C37-C41, 0.5% C42-C44

Gemiddelde contractloonstijging op twaalfmaandsbasis in CAO seizoen 2018 naar afsluitmaand maart : 2.7%  en explosief stijgend  (bron werkgeversorganisatie AWVN).

 

Nieuws 29 maart Overleg over nieuwe cao bij DSM voortgezet

Op 26 en 27 maart hebben DSM Nederland en de vakorganisaties het overleg over een nieuwe cao voortgezet.

Voorafgaand aan het inhoudelijke overleg heeft DSM zijn voorstellen verder toegelicht. De posities die de partijen innemen liggen nog ver uit elkaar. Er is uitvoerig en constructief overleg gevoerd. Omdat bij alle betrokkenen de wens bestaat er op korte termijn uit te komen, zijn extra data ingelast om opnieuw om de tafel te gaan zitten. Op 4 en 5 april wordt verder gesproken.

 

Nieuws 16 maart:  Cao-Onderhandelingen DSM: Partijen liggen nog ver uit elkaar!

Op 7 maart jl. is er weer onderhandeld tussen vakorganisaties en DSM over een nieuwe Cao.

Inzet vakorganisaties

Synergo, FNV, CNV en de Unie hadden in februari ieder al hun voorstellen voor de nieuwe cao toegelicht. Onderdeel daarvan was een loonsverhoging van 3,5% per jaar met als ingangsdatum  1 januari 2018. Daarnaast hebben de vakorganisaties een  concrete invulling én aanpak van Duurzame Inzetbaarheid  aan de orde gesteld evenals de adviezen van de 3 werkgroepen, Resultaatbeloning, Generatiebeleid en Vereenvoudiging van de cao.

Inzet DSM

Op 7 maart jl. werd het ons duidelijk dat DSM inzet op een Cao met een looptijd van 18 maanden -1 januari 2018 tot 1 juli 2019- en met een loonsverhoging per 1 juli 2018 van 2,25%. Dat komt neer op 1,5% op jaarbasis zonder compensatie voor de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018. Daarnaast wil DSM de resultaatafhankelijke beloning versterken maar kan zij vakorganisaties vooralsnog niet overtuigen van de methodiek die aan haar plannen ten grondslag ligt. Hier moet nog verder aan gerekend worden.

Ook  DSM heeft uiteraard haar ideeën toegelicht bij de onderwerpen duurzame inzetbaarheid en bij de suggesties van de 3 werkgroepen.

Het verschil tussen het loonbod van DSM en de inzet van de vakorganisaties was eenvoudigweg te groot om op 7 maart jl. verder te onderhandelen. Vakorganisaties hebben DSM nadrukkelijk gevraagd haar inzet op loon te herzien. Het klimaat ten aanzien van loonsverhogingen in Nederland is dusdanig dat een bod van 1,5% over 18 maanden echt niet passend is. Dit geldt te meer nu de resultaten van DSM meer dan goed te noemen zijn.

De onderhandelingen zijn opgeschort tot 27 maart a.s. Wij gaan er van uit dat DSM dan met een passend loonbod komt op basis waarvan er verder onderhandeld kan worden.

 

 

16 maart 2018