Nieuws

We hebben alweer onze vierde MS Teams workshop achter de rug, in een serie over actuele thema’s. Op woensdag 20 januari van 16.30 - 18.00 behandelden we het thema: Thuiswerken, vloek of zegen. In deze Corona periode is het merendeel van onze leden gebonden aan thuiswerken. Ook voor de langere termijn lijkt (deels) thuiswerken het werkpatroon te worden. Maar wat betekent dit voor jouw persoonlijk, voor de effectiviteit van je werk. Wat is jouw mening?

De workshopm was een succes, veel interactie, suggesties.

Hier vind u meer achtergrond informatie over thuiswerken, links naar websites, artikelen uit dagbladen.

De conclusies uit de workshop:

 1. Thuiswerken zal een blijvend aspect blijven van ons werkpatroon. Het beleid t.a.v. arbeidsvoorwaarden bij de bedrijven zal hierop aangepast moeten worden.
 2. Elk bedrijf is hier wel mee bezig, sommigen redelijk proactief, anderen aarzelend. Deels omdat men nog zoekende is over wat geregeld zou moeten worden.
 3. Hier ligt een belangrijke rol bij de vakbonden, om de signalen bij de leden op te pikken, te kijken wat er elders geregeld wordt, en dit in te brengen in de onderhandelingen in de OR of aan de CAO tafel.
 4. De eerste aspecten die de aandacht trekken zijn de ergonomische aspecten van de werkplek thuis, hier zijn de wettelijke kaders bepalend, het bedrijf is aan zet en de OR ziet hier kritisch op toe.
 5. Tijdens de workshop bleek dat men vooral zorgen heeft over hoe de effectiviteit van het werk geregeld wordt en over hoe de contacten tussen collega’s en met de manager gaan lopen. Hoe zorgen we voor interactie en hoe krijgt de manager een beeld over de prestaties en loopbaan verwachtingen van de medewerker. En hoe nieuwe medewerkers kunnen worden ingewerkt.
 6. Bij knelpunten is de logische volgorde: bespreken met de manager, agenderen in het afdelingsoverleg en indien nodig aankaarten bij de OR – bedrijfsarts.
 7. Conclusies uit de enquête onder 55 deelnemers:
  • Het overgrote merendeel werkt bijna fulltime thuis, en denkt dat men zo de rol effectief kan vervullen.
  • Naast ergonomie en de planning met partner en kinderen wordt vooral de interactie met de collega’s als een groot gemis ervaren.

 

Vanwege de zeer slechte business-vooruitzichten heeft de directie van Fibrant eind november diverse bezuinigingsmaatregelen aangekondigd, waaronder een ingrijpende reorganisatie. Hierbij zullen 31 arbeidsplaatsen verloren gaan.

Inmiddels hebben gesprekken plaatsgevonden met de direct betrokken medewerkers en is een adviesaanvraag (in 2 delen) ingediend bij de OR.

Op 15 december heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de vakorganisaties, de OR en de werkgever, waarbij de voorgenomen maatregelen en met name de wijze van implementatie kritisch zijn besproken. Op 11 januari vindt een vervolggesprek plaats.

Synergo is intensief betrokken bij de gesprekken en onderhandelingen, zowel via onze vertegenwoordiging in de OR als via onze vakbondsbestuurder. Wij trekken daarbij gezamenlijk op met de andere vakorganisaties. Waar andere bonden echter relatief sterk gericht zijn op de gevolgen voor de productie organisatie, vraagt Synergo met name aandacht voor de professionals en “het Urmondse deel" van de organisatie.

De afgelopen jaren heeft Synergo zich steeds ingezet voor behoud van het sociaal plan als onderdeel van de Fibrant cao. Nu blijkt hoe belangrijk deze inzet geweest is.

Dit onderstreept nog eens het belang van het lidmaatschap van een vakorganisatie zoals Synergo en van een Synergo vertegenwoordiging in de OR.

10 december

Na intensieve en constructieve onderhandelingen tussen DSM - Covestro en de bonden is een goed verdedigbaar onderhandelingsresultaat overeen gekomen.

Dit resultaat treffen jullie hier aan.

Kern van het resultaat is dat de DSM Cao tot en met 31 maart 2022 van toepassing blijft en dat het DSM-sociaal plan een looptijd heeft van 5 jaar na completiondate. Het huidige sociaal plan bij DSM heeft weliswaar een looptijd tot en met 31 maart 2023 maar die looptijd hebben we weten op te rekken.

Daarnaast zijn wij van mening dat met betrekking tot de DSM-bedrijfsspecifieke arbeidsvoorwaarden die niet mee overgenomen kunnen worden er met Covestro afspraken zijn gemaakt die gelijkwaardig zijn. De pensioenregeling kan worden voortgezet bij PDN.

De onderhandelingsdelegatie van Synergo bestaande uit Lennart Wingelaar, Henk Janssen en Casper Vaandrager legt dit resultaat met een positief advies aan jullie voor. Op donderdag 3 december heeft er een MS Teams vergadering geweest waarin het onderhandelingsresultaat is toegelicht en waarin we ook vragen konden worden beantwoord. 

De stemming via online enquete is inmiddels achter de rug, onze leden ghingen unaniem akkoord met het resultaat. We bedanken het onderhandelingsteam met het bereikte resultaat: Lennart Wingelaar, Henk Janssen en Casper Vaandrager.

17 november:

De MS Teams vergadering op 11 november over het Brunello project (de verkoop aan Covestro) werd bijgewoond door liefst 64 personen, veel leden maar ook veel collega's die waren getipt door onze leden. De grote opkomst toont dat het leeft, dat voor velen een onzekere tijd aanbreekt.

Tijdens de sessie werd de stand van zaken toegelicht en de gelegenheid tot het stellen van vragen en delen van zorgen. Zo'n 24 punten zijn aangedragen en worden door de onderhandelaars meegenomen bij de onderhandelingen.

Er zijn drie onderhandelingsrondes gepland: 5 - 12 – en 19 november. We houden onze leden via nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen.

Afhankelijk van nieuwe informatie zal er een volgende MS Teams meeting worden belegd door het onderhandelingsteam Casper Vaandrager, Henk Janssen en Lennart Wingelaar.

De verkoop raakt ca 1800 medewerkers wereldwijd en zo’n 700 in Nederland. En voor die 700 mensen moeten die zaken goed geregeld worden.

Belangrijk is dat de huidige DSM CAO tot/met maart 2022 en het Sociaal plan tot/met maart 2023 van toepassing blijven. Ook de voorzieningen in het DSM Regelingenboek blijven geldig tot einde van de CAO periode. Hierdoor zijn ook transitie regelingen, My Choice (o.a. budget omzetten in loon of dagen), TOR, ouderschapsverlof en pensioenregelingen tot dan van kracht.

Voor de niet in de cao geregelde zaken komt er een overgangs-cao, die momenteel wordt onderhandeld door DSM-Covestro en de vakverenigingen. In de sheets een opsomming van de onderwerpen die in onderhandeling zijn.

Voor de periode na 2022 zal er een nieuwe Covestro cao komen, we zullen als vakverenigingen dan aan de bak moeten om weer tot goede afspraken te komen.

De overgang naar Covestro is vooral vanuit markt technische redenen, aanvulling en versterking op de portfolio van Covestro. Dit geeft moed voor de toekomst voor degenen die mee overgaan.

Maar echter ook zorgpunten voor medewerkers van DSM die bij getroffen afdelingen achterblijven zoals bij ASC/DMSC, die werken  via een SLA gebonden zijn, bv IT en Inkoop. Covestro wil synergie voordelen bereiken bij overlap met Covestro activiteiten, ook dat kan de mensen raken. Ook voor deze collega’s zetten we ons in, bij onderhandelingen of zo nodig individueel advies.

Er komt binnen Synergo een aparte afdeling voor DSM/Covestro, waarin de huidige leden vanuit de business Zwolle, HvH en Waalwijk, maar ook de leden die vanuit ondersteunende afdelingen in met name Geleen overgaan. We hopen dat vanuit die achterban nog meer medewerkers lid worden van Synergo-vhp.

 

09 november:

Voor degenen die overgaan naar Covestro is er een MS Teams meeting waarin de status wordt toegelicht en vragen en zorgpunten aan de orde gesteld kunnen worden. De bijeenkomst via Teams vindt plaats op woensdag 11 november a.s. van 11.00 uur tot 12.00 uur. Veel leden, maar ook (nog) niet leden hebben zich hiervoor aangemeld.

Voor de lezers die (nog) geen lid zijn van Synergo-vhp, hieronder een korte introductie van Synergo, en onze rol bij de onderhandelingen.

Synergo-vhp is een vakvereniging voor professionals uit alle geledingen, werkzaam bij DSM en bedrijven die in het verleden daaruit zijn voortgekomen. Wij behartigen jouw belangen, collectief via onderhandelingen voor een CAO, voor een pensioencontract maar ook individueel door o.a. advies bij arbeidsvoorwaardelijke vragen of juridische bijstand.

Onze stijl: we zoeken actief uw inbreng, persoonlijke benadering, communicatie. Bij onderhandelingen zoeken naar een goed compromis, stevig tegenspel bieden, actief het gesprek aangaan met de werkgever.

Erg actueel zijn de ontwikkelingen bij DSM Materials, o.a. de verkoop aan Covestro, onzekerheid bij zowel de Business als bij de ondersteunende afdelingen in mn Geleen. De rol van Synergo-vhp:

- partner in de onderhandelingen met DSM en Covestro voor een overgangs CAO, de overstap van een DSM contract naar een Covestro contract.

- wat langere termijn, de overstap naar een specifieke Covestro CAO waarbij het streven is om zo veel mogelijk verworvenheden uit de DSM periode te behouden.

- advies en evt juridische bijstand voor medewerkers met individuele vragen, specifiek persoonlijke situaties.

- door voeling te houden met de lokale situatie via contactpersonen ter plaatse zorgen dat we snel kunnen inspelen op ontwikkelingen.

- voor de punten die aan de orde komen in de overgangs CAO, zie de bijdrage van 2 november hieronder.

Hoe meer leden, hoe meer kracht in de onderhandelingen.

Ben je geïnteresseerd, aarzel niet en wordt lid, het eerste half jaar vrij van contributie. Hier de link naar de website en het aanmeldingsformulier.

 

2 november:

Inmiddels heeft een eerste bespreking plaats gevonden tussen in eerste instantie alleen DSM en vakbonden. In november volgen er minimaal nog 3 bijeenkomsten waarbij ook Covestro zal aansluiten. Het idee is om een zogenaamde overgangs-cao af te sluiten die door 3 partijen wordt ondertekend: DSM, Covestro en de vakorganisaties.

Medewerkers gaan van rechtswege over naar Covestro met de op dat moment geldende rechten en plichten. Dit betreft de CAO (looptijd tot en met 31-3-2022), het Regelingenboek en de CAO Sociaal Plan (looptijd tot en met 31-03-2023).

Er zijn echter bedrijfsspecifieke arbeidsvoorwaarden die niet in hun huidige vorm voortgezet kunnen worden en waarover we gaan onderhandelen:

 • De personeelsoptieregeling
 • Resultaatbeloning 2020 en vanaf 1 januari 2021 : winstdelingsregeling en regeling resultaatbeloning voor wat betreft A-target
 • Pensioenregeling/100k arrangement ( nieuwe regeling ingaande 1 januari 2021)
 • Ziektekostenverzekering Zilveren Kruis
 • Collectieve ongevallenverzekering
 • Dienstjaren en jubilea
 • Positie ondernemingsraad
 • Relatie vakorganisaties
 • Lidmaatschap ODS en FSI)
 • Privé verzekeringen bij het DSM assurantiekantoor

Namens vakorganisaties is verder nog ingebracht:

 • Mogelijkheid van een werkgelegenheidsgarantie
 • Welkomstbonus Covestro – afscheidsbonus DSM
 • Het verzekerde 3 WW-jaar (SPAWW)

Om de belangen van onze leden optimaal te behartigen willen wij op korte termijn één of meerdere teamsbijeenkomsten organiseren voor die leden die getroffen worden door de overname. Collega’s die geen lid zijn kunnen eveneens deelnemen zodat ze op deze wijze kunnen kennis maken met Synergo en lid kunnen worden. Het eerste half jaar is het lidmaatschap gratis. Het is dus een ideaal moment en een goede manier om laagdrempelig kennis te maken met Synergo-vhp! Lid worden! https://www.synergo-vhp.nl/over-ons/meedoen

 

9 october:

Zoals bekend heeft DSM het voornemen om de Nederlandse activiteiten die deel uitmaken van de aangekondigde verkoop van DSM Resins & Functional Materials incl. Niaga (DRF), de Coatings business van DSM Advanced Solar (DAS Coatings) en DSM Additive Manufacturing (DAM) over te dragen aan Covestro. Deze operatie staat bekend onder de naam Brunello. Covestro is op zich een stabiel bedrijf wat een afsplitsing is van Bayer, ze hopen door deze onderdelen van DSM binnen te halen stevige synergie te kunnen behalen.

Het betekent natuurlijk ook nog wel het een en ander voor de medewerkers die vandaag de dag nog bij DSM werken: bij een van de betrokken onderdelen maar ook bij de ondersteunende afdelingen die een aanmerkelijk deel in opdracht werken voor die onderdelen.

Synergo en de andere vakbonden worden uiteraard bij de overgang betrokken. In zijn algemeenheid geldt dat bij een overgang als deze de rechten van de werknemer wettelijk beschermd zijn. Het burgerlijk wetboek bepaalt hierover: "Door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege over op de verkrijger."

Binnenkort gaan we om tafel met Covestro om de arbeidsvoorwaarden te bespreken. De huidige cao van DSM blijft doorlopen tot het moment waarop deze afgelopen is in maart 2022. Er zijn echter een paar uitzonderingen, omdat deze specifiek DSM zijn zoals optieregelingen en de pensioenregeling. Het is dus zaak voor ons om een en ander zo te regelen dat er geen nadeel voor de werknemers gaat ontstaan.

Het DSM Sociaal Plan is van toepassing.

Zoals gezegd, binnenkort gaan wij met DSM/Covestro aan tafel en uiteraard houden wij jullie op de hoogte.

Heb jij nog collega’s die (nog) geen vakbondslid zijn dan is het nu wel echt de hoogste tijd om ze aan te spreken en in te schrijven klik hier. Samen zijn we sterk, voor goede arbeidsvoorwaarden nu en in de toekomst.

 

Het onderhandelingsteam van Synergo:

Casper Vaandrager, Henk Janssen en John de Graaf.

Save the date!

Alweer de derde MS Teams workshop is een serie over actuele thema’s. Op dinsdag 15 december van 16.30 - 18.00 behandelen we het thema: Landelijk Pensioenakkoord, wat betekent dit voor mij?

Het Pensioenakkoord is nu nog ver weg voor de burger, maar het komt steeds dichterbij, het zal een groot effect gaan hebben op onze toekomstige pensioenen. Tijdens de meeting wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen, welke beslissingen er nog genomen moeten worden en wat deze betekenen voor ons, voor jou.

Ruud Stegers, van onze koepelorganisatie VCP zal een inleiding geven, waarop er van gedachten kan worden gewisseld.

De VCP vertegenwoordigt ons in de onderhandelingen met het kabinet, de werkgevers en de andere bonden. Ruud kan dus aangeven wat er verwacht mag worden en in welke richting de VCP dat voor ons wil bijsturen. Omgekeerd is het voor de VCP belangrijk om gevoed te worden door meningen en gezichtspunten van de achterban.

Gisteren, maandag 30 augustus jl., is onze vakbondsbestuurder geïnformeerd over een tweetal voorgenomen reorganisaties bij DSM, waarbij arbeidsplaatsen komen te vervallen.

De reorganisaties zijn bij DSM Materials (voornamelijk R&D): 128 fte overtollig waarvan 86 gedwongen ontslagen, en bij DSM Biotechnology Center in Delft: 50fte reductie.

Uitermate vervelend nieuws! Als vakorganisaties zijn wij verrast door de omvang van de reorganisaties. Wij gaan hierover nog in gesprek met DSM.

Voor de betrokkenen geldt er een sociaal plan dat loopt tot en met 31 maart 2023. Uiteraard staan wij voor die leden klaar die onverhoopt door deze reorganisaties geraakt gaan worden.

Synergo-vhp staat natuurlijk klaar om de individuele leden bij te staan die door de hierboven genoemde maatregelen getroffen zullen worden. Ook de medewerkers die nog geen Synergo-lid zijn kunnen worden geholpen.

Deze reorganisaties laten weer eens zien dat een baan geen zekerheid biedt. Door lidmaatschap van de vakbond staan we sterker in onze onderhandelingen over CAO's en Sociale Plannen, krijg je individueel bijstand bij tegenslag, en door een grote vertegenwoordiging in de Ondernemingsraad zitten we aan tafel bij het beoordelen van reorganisaties. Dus: wordt lid, meldt je aan via https://www.synergo-vhp.nl/organisatie/meedoen/aanmelden-lidmaatschap

Hebt u vragen of suggesties, mail naar info@synergo-vhp.nl

19 oktober: Onze leden hebben met overgrote meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat!

12 oktober: De vakbonden hebben met DSM overeenstemming bereikt, er is een resultaat, wat met een positief advies aan de leden ter stemming is voorgelegd.

7 september 2020. De onderhandelingen over een nieuw Pensioen contract zijn in een eindfase beland. Van belang niet alleen voor DSM, maar ook voor de medewerkers van de andere bedrijven die hun pensioen hebben ondergebracht bij PDN (details zie verderop). Via twee MS Team sessies op 3 en 7 september heeft iedereen de gelegenheid gekregen om zich te laten informeren en vragen te stellen. Eind september kunnen betrokkenen hun stem uitbrengen over het akkoord. Hier de presentatie:  Pensioen_PDN_presentatie_7_sept.pptx

We zitten in een patstelling, breekpunt is de looptijd van het contract. De overbruggingsperiode totdat overeenstemming is bereikt over nieuwe regeling op basis van pensioenakkoord (in periode 2022 tot 2026). De vakbonden staan voor maximale looptijd van twee jaar, en dan de situatie weer bekijken, DSM wil het contract laten lopen totdat er overeenstemming is over een pensioencontract op basis van het nieuwe stelsel (5 jaar).

. PDN wil als uitvoeringsorganisatie uiterlijk eind van deze maand uitsluitsel van sociale partners, om tijdig de wijzigingen te kunnen verwerken voordat het huidige contract op 1-1-2021 afloopt. Komende weken gebruiken om te kijken of we alsnog tot een resultaat kunnen komen.

Ter info:

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) is het pensioenfonds voor Koninklijke DSM N.V. (DSM) in Nederland. Aan PDN is de uitvoering van de pensioenregeling opgedragen van DSM Nederland B.V. en daaraan verbonden en voormalig verbonden ondernemingen. Daaronder vallen tevens de (actieve en inactieve) pensioenregelingen van ondernemingen die in het verleden deel hebben uitgemaakt van het DSM concern zoals Anqore, Fibrant, Centrient, OCI, Borealis en Arlanxeo.Meer info https://www.vdpdsm.nl/pdn

SABIC en Stamicarboin hebben hun eigen pensioensysteem ingericht en vallen dus buiten het PDN fonds. Het Pensioencontract van SABIC loopt af in 2024.

 

Contributieverklaring 2020

Actieve leden kunnen hun contributie verrekenen via de belastingaangifte, en zo een deels terugkrijgen. Hiervoor is een Contributieverklaring van de vakbond vereist,. Je kan de contributieverklaring vinden via https://mijnvhp2.rfxweb.nl/Account/Login

het bij ons bekende emailadres is je inlognaam

Je hebt/ kunt zelf een wachtwoord kiezen.

7 juli:

Het pensioenakkoord is door de vakbonden aangenomen, en is door Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer aangeboden, en aangenomen. Hier de brief. De volgende stap is omzetten van het akkoord in wet- en regelgeving. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2022 en verwerking in de Pensioen contracten per 1 januari 2026.

Op internet gevonden,  een overzichtelijke weergave van de inhoud van het akkoord.

1 juli: Plan VCP voor oplossing van compensatie probleem

Het probleem van de compensatie voor de verschillende groeperingen wordt mooi inzichtelijk gemaakt, en een oplossing wordt aangedragen. In het huidige voorstel wordt het aan de sociale partners per bedrijf/pensioenfonds overgelaten om iets te regelen voor de personen die er met het nieuwe systeem op achteruitgaan. Daarnaast kunnen medewerkers in de problemen komen die tussentijds van baan en/of pensioenfonds of verzekeraar wisselen. Door een egalisatiefonds via de overheid, kan dit probleem opgelost worden, het voorstel van VCP. De vakbonden en werkgevers zijn voorstander, maar de politiek ligt tegen. Hopelijk komt er ruimte om dit VCP voorstel opnieuw op tafel te krijgen.

PS: 2 sept: gesprek met de minister over het VCP voorstel, maar hij wil er niet aan. Mijn idee is, de minister wil geen overheidsbetrokkenheid via het voorgestelde egalisatiefonds. Helaas. https://www.vcp.nl/koolmees-ziet-weinig-in-vaste-rente-bij-overgang-nieuw-pensioenstelsel/

VCP Poster afschaffen doorsneesystematiek A4 Lowres page 0001

VCP Figuur page 0001

 

22 juni: Vertraging - stukken openbaar

Vrijdag lukte het de FNV niet om een standpunt te organiseren, te weinig tijd, te weinig info. Over twee weken alsnog, dan is de minister weer aan zet. De tweede kamer zal nu in eerste week van het reces terug moeten komen om het voorstel van de minister te bespreken.

Aanvullende informatie voor degenen die zich willen verdiepen:

Stukken uitwerking Pensioenakkoord zijn nu openbaar

 

18 juni: Standpunt VCP, "we zeggen geen Ja, compensatie moet opgelost"

Vrijdagmorgen heeft de VCP haar standpunt naar buiten gebracht, op basis van de mening van de aangesloten bonden w.o. Synergo.

Persbericht VCP: https://www.vcp.nl/vcp-zegt-geen-ja-tegen-uitwerking-pensioenakkoord/

De inhoudelijke bezwaren toegelicht, en oplossing

17 juni: Standpunt Synergo, "Ja, mits compensatie opgelost wordt"

Brief met standpunt Synergo gericht aan VCP

17 juni: Webinar VCP video

Vandaag heeft de VCP een webinar gehouden over de uitwerking van het Pensioenakkoord. Wij bieden u graag de gelegenheid om het webinar terug te kijken. Via onderstaande link komt u in het bericht op onze website waarin de uitzending is opgenomen:

https://www.vcp.nl/webinar-uitwerking-pensioenakkoord/

17 juni:

De Pensioencommissie van Synergo heeft het voorgestelde pensioenakkoord beoordeeld. Geen geringe opgave gezien de complexiteit van de materie, en het feit dat veel praktische zaken nog nader moeten worden ingevuld. Aanwezig waren ook leden van het Bestuur en de Ledenraad om een breed gedragen oordeel te komen.

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen:

 • het nieuwe pensioenstelsel is een verbetering, sluit beter aan op de werkelijk gemaakte resultaten en vermogens van het pensioenfonds, en de verschillende leeftijdsgroepen worden eerlijker toebedeeld (afschaffing doorsneesystematiek),
 • het stelsel biedt de ruimte voor het compenseren van de deelnemers die er met afschaffing van de doorsneesystematiek in eerste instantie op achteruit gaan, de 40-plussers. Echter de compensatie moet op pensioenfonds niveau worden uitgewerkt, dit biedt in onze ogen te weinig garantie dat dit ook inderdaad goed geregeld gaat worden. Dit is voor ons een belangrijke tekortkoming. Ook de pensioenregeling bij verzekeraars is nog niet optimaal geborgd.
 • dit leidt tot de conclusie dat we als commissie het bestuur positief adviseren over het nieuwe stelsel, echter met als voorbehoud dat er bij de verdere uitwerking een oplossing komt voor de compensatie van de groepen die nadeel ondervinden van de afschaffing van de doorsneesystematiek.

Dit bericht wordt donderdag 18 juni doorgegeven aan VCP. Het algemeen bestuur van VCP bepaalt vervolgens, op basis van de input van de aangesloten verenigingen, haar overkoepelende standpunt. Komende vrijdag hoopt de minister de standpunten van alle vakbonden te ontvangen, en te presenteren in de ministerraad.

13 juni: Breaking news; eindelijk is er een onderhandelingsresultaat bereikt, de vakbonden gaan dit beoordelen en aan de leden voorleggen.

De media reppen over een akkoord, FNV en CNV willen het 'akkoord' snel voorleggen aan hun achterban. De VCP is voorzichtiger, zorgvuldiger, ze gaat het resultaat intern eerst toetsen aan de voorop gestelde doelen. Daarna meningsvorming en communicatie, en raadpleging van de aangesloten verenigingen. Onze leden ontvangen hiervoor een nieuwsbrief.

Hier de tekst van het onderhandelingsresultaat.

De lage rekenrente en de strenge regelgeving stonden een resultaat aanvankelijk in de weg, namelijk een onevenredige verhoging van de pensioenpremie danwel een fors lager pensioen perspectief. Men denkt een uitweg gevonden te hebben door de berekeningen niet te baseren op de rekenrente, maar op het voorziene rendement op de pensioenfonds beleggingen. Onze pensioencommissie volgt de ontwikkelingen op de voet.

Uit de media, hier artikel van FD: Opluchting bij onderhandelaars, maar lot pensioenakkoord is nog onzeker

De draai van rekenrente naar beleggingsresultaat, artikel in Financieel Dagblad dd. 25 mei 2020

 

Deelname aan de Ondernemingsraad geeft persoonlijke voldoening, geeft inzicht in de organisatie en in hoe besluitvorming plaatsvindt. Je hebt de kans om problemen van de werkvloer aan de orde te stellen en er iets aan te doen.

Maar helaas, veel werknemers stellen zich liever niet kandidaat voor de OR, omdat het teveel tijd kost en ze (vaak) verplicht zijn lid te worden van verschillende overlegorganen. Je moet keuzes maken met je eigen job, en je manager is er niet altijd blij mee.

De SER heeft enkele voorstellen gedaan die het aantrekkelijker moeten maken om lid te worden van een Ondernemingsraad. Dat blijkt uit een briefadvies dat de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER aan minister Koolmees heeft gestuurd.

animatie OR 3

Onze voorzitter Gerard van Nuland heeft voor zijn verdiensten een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen.

Wij als Synergo zijn daar erg trots op ... https://beegsite.nl/koninklijke-onderscheiding-voor-gerard-van-nuland/

 

Het onderhandelingsresultaat wordt via enquete voorgelegd aan onze leden bij DSM.

De volledige tekst van het akkoord treffen jullie hier aan. Wij willen het resultaat toelichten tijdens een webinar op woensdag 11 maart van 12.00 uur tot 13.00 uur. Hiervoor ontvangen jullie nog een aparte uitnodiging. Wij zien af van een fysieke bijeenkomst is gezien het heersende Corinavirus.

 

Bericht maandag 2 maart:

Vrijdagavond 28 februari is een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Cao bij DSM. DSM presenteert het resultaat als “evenwichtig en passend bij DSM als werkgever”. Wij als Synergo zijn het hier absoluut mee oneens. Dit resultaat pakt zeer nadelig uit voor de hogere loonschalen; een belangrijke groep van ruim 900 werknemers.

Hier de nieuwsbrief aan de leden bij DSM, met de hoofdlijnen van het CAO voorstel.

Hoe verder?

Wij gaan het resultaat met jullie bespreken om toe te lichten en zullen ook al jullie vragen beantwoorden. Dit zal gebeuren in de week van 9 maart. Vervolgens kan er gestemd worden. Nu al kan gezegd worden dat wij het resultaat met een negatief advies aan jullie voorleggen. Met dit resultaat wordt een belangrijke groep professionals binnen DSM tekort gedaan.

 

Het voorgaande bericht:

De onderhandelingen over een nieuwe cao bij DSM splijten de vakbonden. FNV en CNV willen een nominale salarisverhoging in plaats van een vast percentage, zoals voorheen gebruikelijk. Een nominale verhoging nivelleert een beetje; brengt lonen wat dichter naar elkaar toe. Synergo-vhp en De Unie vinden het een probleem dat dit nadelig uitpakt voor de hogere loonschalen. DSM stelt een verhoging voor van 1000 euro en 2 procent per 1 april. Voor een werknemer met een inkomen van 50.000 euro bruto komt dat neer op 4 procent dit jaar. Voor iemand die 100.000 euro verdient is het ‘slechts’ 3 procent. „Lager dan de gemiddelde cao-loonsverhoging in Nederland.” Casper Vaandrager van Synergo-vhp vindt dit niet acceptabel en niet eerlijk voor een omvangrijke groep; circa een derde van de DSMmedewerkers in ons land. De onderhandelingen gaan 28 februari verder.

Staat ook in De Limburger en op L1 Nieuws.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Verzilver het maatschappelijk potentieel van mensen in derde levensfase

We worden steeds ouder en blijven langer gezond. Veel mensen leveren na hun pensionering in de ‘derde levensfase’ een grote bijdrage aan de maatschappij. In het advies ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw’ stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) dat het maatschappelijk potentieel meer verzilverd kan worden, wanneer zowel maatschappelijke organisaties, overheden als bedrijven zich meer inzetten voor generatiebewust beleid.

Wellicht interessant om in de CAO op te nemen?

Hier meer info.

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De doel van de wet is de kloof tussen vaste contract een flexibele contracten kleiner te maken.

De veranderingen zijn vooral van belang voor mensen met tijdelijke contracten, oproepcontracten en payrolkrachten. Maar ook de ontslagregelingen worden versoepeld om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in dienst te nemen:

- Er wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd: de cumulatiegrond. Ontslag wordt ook mogelijk wanneer omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen samen een redelijke grond voor ontslag opleveren. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer.

- De werknemer heeft recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag. Ook de berekening van de transitievergoeding verandert.

Meer details op de website van de overheid.

BELANGRIJK: neem bij twijfel contact op met onze vakbond. Overtredingen zullen we melden aan onze koepelorganisatie VCP om dit in Den Haag aan te kaarten.

Onze Pensioen Workshop was een succes -- de aanwezigen zijn nu op de hoogte en belangrijker, konden met elkaar en deskundigen in debat over vragen en de onvermijdelijke dilemma's. Ons als Synergo heeft het in elk geval meer inzicht gegeven in de meningen van onze leden. Onze vertegenwoordigers in de gremia bij VCP, en in de onderhandelingen met onze sociale partners komen in ieder geval meer beslagen ten ijs.

De belangrijkste bevindingen van de workshop:

 • ruim 40 deelnemers, leden van Synergo maar ook niet-leden, en een prima bijdrage van specialisten in de materie,
 • onze leden in de regio Delft en Emmen/Zwolle worden begin 2020 bijgepraat,
 • hier de  presentatie waarin de inhoud van het pensioen akkoord, de dilemma's en de tijdplanning voor het vervolgtraject,
 • het is een principe akkoord, wordt in negen werkgroepen verder uitgewerkt, Synergo is daarbij via onze koepelorganisatie de VCP, in de loop van 2020 moeten de werkgroepen klaar zijn, in 2021 is het parlement aan zet, en in 2022 moet het ingevoerd worden ...
 • kern is afschaffing van de doorsnee systematiek, de pensioenopbouw is dan niet meer gebaseerd op een uniforme opbouw voor jong en oud zoals nu, maar op een uniforme premie met een hogere opbouw voor jongeren en een lagere voor oudere deelnemers. De overgang zal evenwel grote bedragen vergen om de leeftijdscategorie van veertigers en ouder te compenseren,
 • nog veel onzekerheden, dilemma's, compensatie van de groeperingen die nadeel ondervinden van de afschaffing van de doorsnee systematiek,
 • de werkgevers zijn verplicht voor hun pensioenfonds een keuzes te maken en een transitieplan op te stellen,
 • dit gaat geld kosten, ook door de aanhoudend lage rentes ... als premieverhoging aan de orde is, is dit hét moment om in te zetten op een grotere loonruimte. Het gaat veel bedrijven namelijk al langere tijd erg goed, aandeelhouders profiteren volop. Het wordt tijd dat werknemers meeprofiteren. Daarnaast zal het ook de bedrijven duidelijk zijn dat er m.b.t. pensioenen (o.a. premies, compensatie) echt iets moet gebeuren.
 • een spannende en uitdagende periode breekt aan voor de vakbonden !!!! en voor de medewerkers .....
 • in onze Synergo Pensioen Commissie is voldoende kennis en ervaring aanwezig om de landelijke ontwikkelingen te kunnen volgen en door te vertalen naar wat dit betekent voor de Pensioenfondsen van onze leden. Ook zijn we prima vertegenwoordigd in de pensioen werkgroep van VCP (via Dirk van den Bos) waar we onze mening inbrengen, en kennis opdoen om proactief te kunnen onderhandelen.
 • voor degenen die meer willen lezen over de workshop.

De laatste stand van zaken in deze nieuwsbrief van VCP: https://vcp.nl/actualiteiten/5262/3e-pensioennieuwsbrief-vcp-waken-over-inhoud-zorgvuldigheid-en-planning/

 

Achtergrond informatie vooraf, ter voorbereiding:

Kern van nieuwe pensioenstelsel is:

 • De doorsneepremie (kijk verderopo voor verklaring) wordt “afgeschaft”. De pensioenpremie blijft wel voor alle leeftijdsgroepen gelijk. Maar de pensioenopbouw wordt verschillend. “Jongeren” (tot ca. 45 jaar) gaan meer pensioen opbouwen en “ouderen” minder. Dat noemen we “degressieve” pensioenopbouw. Alle (!) pensioenregelingen in Nederland moeten hierop worden aangepast. De overstap naar een degressieve pensioenopbouw is dus “schadelijk” voor oudere werknemers. In het pensioenakkoord is daarom afgesproken dat die groep gecompenseerd gaat worden.
 • en het loslaten van zogenaamde zekere nominale pensioentoezegging waarbij de buffers afgeschaft worden en er dus sneller verhoging/verlaging van uitkeringen/opbouw mogelijk wordt.
 • Onderzocht wordt nog of de huidige rekenrente systematiek aangepast moet worden teneinde de doelstelling van 42 jaar werken voor 80% middelloon te realiseren. Indien de rekenruimte verhoogd zou worden is er meer ruimte voor compensatie van de transitie kosten en voor indexatie perspectieven, echter ten koste van de buffers.
 • In nieuwe stelsel wordt onafhankelijk van de gekozen systematiek in principe gewerkt met een kostendekkende premie.

 

Doorsneepremie verklaard

De pensioenpremie van bijna alle pensioenfondsen betreft een zogenaamde doorsneepremie. Hoe werkt dat en waarom staat de het ter discussie?

Kenmerken

In het systeem van de doorsneepremie brengt het pensioenfonds voor iedere deelnemer dezelfde (procentuele) premie in rekening. Ongeacht de leeftijd. Ook al verschilt de  “kiloprijs pensioen” per leeftijd. Voor jonge deelnemers is de kiloprijs pensioen immers “laag” en voor oudere deelnemers is die “hoog”.

Kenmerken actuariële premie

Verzekeraars brengen meestal een actuariële premie in rekening. Dat is dus voor jonge deelnemers een “lage” premie en voor oudere deelnemers een “hoge” premie.

Verschil tussen beide premievormen

Onderstaande figuur toont het verschil tussen beide premievormen. Duidelijk wordt dat in het systeem van de doorsneepremie de jongeren “teveel” en de ouderen “te weinig” premie betalen.

Doorsneepremie wordt afgeschaft

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de doorsneepremie vanaf 2022 wordt afgeschaft. De pensioenpremie blijft wel gelijk voor alle leeftijden. Maar de jaaropbouw wordt ongelijk. “Jongeren (tot ca. 45 jaar) gaan meer pensioen opbouwen en “ouderen” bouwen minder pensioen op. Dit noemen we de zogenaamde degressieve pensioenopbouw.

Einde jaar wordt het zaak om de Contributie Verklaring op te halen en in te leveren bij je werkgever.

De te volgen werkwijze (zie ook afbeeldingen):

 1. Ga naar de website van VHP2   https://www.vhp2.nl
 2. Naar de blauwe "Login Mijn VHP2", rechtsboven
 3. Inloggen met je mailadres en zelf gekozen wachtwoord
 4. Volg de aanwijzingen
 5.  .... en controleer en wijzig meteen je lidmaatschapsgegevens ....

Succes

Mijn VHP2

Screenshot 2019 09 25 Inloggen Mijn VHP2

 

Contributie verklaring