Nieuws

Het onderhandelingsresultaat voor een Sitech CAO is voorgelegd aan de leden van de vakbonden, en is goedgekeurd. Het was een moeizaam traject, maar liefst acht onderhandelingsrondes waren nodig. Compliment naar onze onderhandelaars Paul van Boxtel bijgestaan door contactpersoon Esther van Venrooij vanuit Sitech.

Aan de formele teksten van het resultaat wordt nog gewerkt, maar het volgende is afgesproken: gezamenlijk_communique_finall.pdf

De looptijd van de cao is 18 maanden tot 31 december 2024.

Een loonsverhoging van gemiddeld 11,2% , C-schaal afhankelijk van 13,4% voor C34 tot  8,7% voor C41. De loonsverhoging gaat in op 2 momenten. Met terugwerkende kracht op 1 juli 2023 en op 1 januari 2024. Er is voor deze vorm gekozen om de lagere lonen in deze tijden financieel extra te steunen.

Overwerkvergoeding. Naast een compensatie in geld kunnen de medewerkers in de salarisschalen C39 t/m C41 bij overwerk per 1 juli 2023 aanspraak maken op een overwerktoeslag. Dit is op grond van de cao 1 juli 2021 - 1 juli 2023 niet mogelijk. 

Binnen enkele werkdagen na het versturen van deze nieuwsbrief zullen gezamenlijke vakbonden met de werkgever in overleg treden om vast te stellen of er voldoende draagvlak is voor een nieuwe cao.

 

 

 

Het onderhandelingsresultaat voor een DSM CAO Firmenich is voorgelegd aan de leden van de vakbonden, en is goedgekeurd. En dat in een record traject, er waren maar drie onderhandelingsrondes nodig. Compliment voor alle partijen, en voor onze onderhandelaars Casper Vaandrager bijgestaan door contactpersoon Luc Tijhuis.

De afspraken in de nieuwe CAO

En wat is in grote lijnen overeengekomen:

 • De looptijd van de cao is 12 maanden, van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2024.
 • Een loonsverhoging van 7 procent met een bodem van 5.000 euro. Dit betekent dat iedereen de komende 12 maanden minimaal 5.000 euro bruto erbij krijgt. Medewerkers met een lager inkomen krijgen daardoor procentueel meer dan medewerkers met een hoger inkomen.
 • Variabele beloningen, die zijn ook aangepast. De percentages van de winstdelingsregeling en resultaatbeloning worden per 1 januari 2024 verhoogd:
  • C32 t/m C36 van 3 naar 4%
   C37 t/m C41 van 5 naar 8%
   C42 t/m C44 van 12 naar 16%
 • Reiskosten. Ook de reiskostenvergoeding gaat omhoog. Per 1 april 2024 wordt het woon-werkverkeer een flexibele vergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding afhankelijk wordt van het type vervoer.
  • Auto met fossiele brandstof: 15 cent per kilometer
  • Hybride auto: 17 cent per kilometer
  • Elektrische auto: 19 cent per kilometer
  • Fiets/ lopen: 22 cent per kilometer
  • Openbaar vervoer: vergoeding op basis van 1e klas
  • Voor medewerkers in ploegendienst geldt een kilometervergoeding van 22 cent ongeacht het type vervoer. 

Wet Toekomst Pensioenen (WTP)
De wetgeving Toekomst Pensioenen is er door. Het spel staat op de wagen. Ook als Synergo bereiden we ons voor, onze onderhandelaars moeten aan de slag samen met de andere bonden en werkgevers. Erg belangrijk is om te weten hoe onze leden er over denken, welke keuzes gemaakt moeten worden. Deze wetgeving is belangrijk voor zowel jong als oud, maar vooral de actieven onder ons gaat het raken. Wij proberen de belangen van onze doelgroep op een evenwichtige manier te behartigen. Onze leden hebben daartoe een uitnodiging gekregen voor MS Teams meetings op 4-5 en 6 juli.

De leden hebben stellingen voorgelegd gekregen, waar men via Mentimeter op kon reageren. De resultaten worden uitgewerkt en vastgelegd in een inzetbrief voor de onderhandelingen, en is de leidraad voor onze onderhandelaars.

Meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel: https://www.werkenaanonspensioen.nl/actueel

Voorbeeld van de stellingen waarop gereageerd is:

 • Welk type contract gaan we voor, solidair of flexibel?
 • Welk ambitieniveau gaan we voor? 80 % middelloon te bereiken bij 42 dienstjaren?
 • Hoogte nabestaanden en wezenpensioen?
 • Compensatie moet volledig zijn voor iedereen individueel?
 • Verdeling van het kapitaal bij het invaren, compensatie voor degenen die nadeel ondervinden van de transitie en het toekennen van inhaalindexatie?
 • Premiedoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid?
 • Vrijwillige voortzetting na ontslag mogelijk maken?

We houden u op de hoogte.

Pensioen Lab op zoek naar nieuwe lichting jongeren

Ben jij geïnteresseerd in pensioenen, niet ouder dan 35 jaar en bereid om via een aantal colleges te verdiepen in alles rond pensioenen, en wat dat betekent voor jongeren? Hiervoor is er de Pensioen Academie. Dit is een initiatief van FNV Jong, CNV Jongeren en VCP Young Professionals.

Samen met een groep jongeren volg je verschillende colleges over pensioen. Na deze colleges weet je echt bijna álles over pensioen. Afhankelijk van het programma dat je volgt, word je klaargestoomd voor een plekje in een Pensioenbestuur of een Verantwoordingsorgaan. Jij vertegenwoordigt dan jouw leeftijdsgenoten in de pensioenfondsen en kunt voor alle jongeren in Nederland het verschil maken! Meer info https://www.pensioenlab.nl/

In september start er weer een nieuwe ronde van PensioenLab. Het doel van PensioenLab is om jongeren een stem te geven in de pensioendiscussie. Gedurende een paar maanden gaan zij aan de slag met een pensioenvraagstuk en brengen zij advies uit aan de sector. Vanuit PensioenLab worden zij daarbij ondersteund.
Meer info:  Pensioenlab_info.pdf

Het aanmelden kan tot en met 10 september 2023.

PensioenLab.jpeg

Tijdens de Corona crisis is er een tijdelijke regeling gemaakt, waardoor thuiswerkende grensland werkers geen fiscale nadelen zouden ondervinden.Deze regeling is daarna vervallen. Maar voor degene die bleven thuiswerken betekende dit een (onbedoeld) financieel nadeel. Synergo heeft binnen de VCP geijverd voor een wettelijke regeling, en met succes !!

Vanaf 1 juli 2023 gaat een nieuwe kaderovereenkomst in binnen de Europese Unie waarbij thuiswerkende grensarbeiders tot 50% van hun arbeidstijd thuis kunnen werken, zonder dat dit gevolgen heeft voor belasting en sociale zekerheid. Nederland is een van de ondertekenaars van deze kaderovereenkomst, evenals Duitsland. België zal naar verwachting volgen. Ook de meeste andere EU landen zullen tekenen. Dit blijkt uit een Kamerbrief deze week.
De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft herhaaldelijk om oplossingen gevraagd aan het ministerie en is blij met deze oplossing. Nu hybride werken meer geaccepteerd lijkt is het goed dat er nu betere structurele Europese afspraken zijn. Natuurlijk zijn er nog losse eindjes, maar voor nu lijkt het in ieder geval geregeld voor werkenden. Dat is goed nieuws.

 

15 juli 2022: Grenswerkers zijn mensen die in Belgie of Duitsland wonen, maar in Nederland werken. Voor dat soort werknemers kunnen andere regels gelden voor bijvoorbeeld sociale verzekeringen, belastingen en pensioen.

Tijdens de coronacrisis bestond het risico dat grensarbeiders, door het thuiswerken onverwacht sociaal verzekerd zouden raken in hun woonstaat in plaats van hun werkstaat. Om dit te voorkomen was voor de sociale zekerheid in EU-verband afgesproken om de sociale zekerheidspositie van werknemers in grensoverschrijdende situaties vast te stellen aan de hand van hun werkpatroon voorafgaand aan de coronacrisis. Deze afspraken golden tot 1juli jongstleden. Het goede nieuws is dat de regeling is verlengd tot einde van dit jaar. Op dit moment worden de details van de verlenging uitgewerkt.

Ook fiscaal zijn er internationaal afspraken gemaakt voor de grenswerkers. Maar sinds 1 juli zijn die fiscale maatregelen afgeschaft waardoor de thuiswerker elk uur moet bijhouden.

Het doet ons goed dat de overheid op zoek is naar een structurele oplossing voor deze kwestie. Zo wil het kabinet garanderen dat ook grenswerkers hybride kunnen blijven werken zonder sociale of fiscale beperkingen. Hiertoe is men in overleg met de buurlanden om dit onderling goed te regelen.

Wij als Synergo zijn via onze koepelorganisatie VCP betrokken bij het overleg in Den Haag. Ervaringen vanuit onze achterban brengen we in bij VCP. We roepen dan ook betrokkenen op om hun ervaringen door te geven via info@synergo-vhp.nl.

Ter info: Een overzicht van alle regelingen voor grenswerkers.

 

Het is een tijdje stil geweest over de nieuwe pensioenwet. Maar dit is schijn, de wet ligt nu ter beoordeling in de eerste kamer. We wachten met spanning af of de behandeling nog in deze zittingsperiode afgerond kan worden. 

Nieuwe website met laagdrempelige informatie over nieuwe pensioenregels

De wijziging van de regels voor het aanvullend pensioen is relevant voor het inkomen voor de oude dag van miljoenen Nederlanders. Op onsnieuwepensioen.nl wordt eenvoudig uitgelegd wat pensioen is, waarom het pensioenstelsel wijzigt, wat hetzelfde blijft en wat er verandert. Ieder hoofdonderwerp bevat een korte algemene uitleg, een animatie en antwoorden op veelgestelde vragen. Daarnaast is er een praktisch overzicht van wat men nu al zelf kan doen aan het inkomen voor later.

September wetgeving in de Tweede Kamer

De Wet toekomst pensioenen is een uitwerking van een breed pakket van afspraken tussen het kabinet en sociale partners uit 2019. De wet is goedgekeurd in de tweede kamer, ligt nu bij de eerste kamer ter behandeling.

Pensioen Commissie Synergo

Synergo is en blijft goed op de hoogte van wat er speelt in Den Haag, zodat we in de Pensioen onderhandelingen bij de bedrijven goed voorbereid zijn, zie de website. Spil hierin is onze PensioenCommissie. Wij hebben onze zienswijze neergelegd in een document: Synergo_vhp_Pensioen_123_20220517.docx

Logo Ons nieuwe pensioen

 

 

 

 

Zoals velen zijn we overvallen door de publicatie in NRC over de "De verloren pensioen miljoenen van DSM".

We hebben al veel reacties gekregen uit onze achterban, voor sommigen waren elementen in het gepubliceerde geen verrassing. Er zijn zelfs suggesties gedaan hoe we zouden kunnen reageren, dank hiervoor.

Het is duidelijk dat we hier wat mee moeten en ook kunnen. Het raakt alle deelnemers in PDN.

Als bestuur hebben we nog dezelfde dag besproken hoe we hierin te werk moeten gaan. Op korte termijn gaan we met een aantal leden die van nabij goed op de hoogte zijn, de informatie op een rijtje zetten en van daaruit bepalen hoe we gaan reageren, wat we willen bereiken en op welke manier. Onze insteek is om alsnog compensatie door DSM te bereiken.

 

 

Petitieactie bij HKT Sabic in Sittard.

De vakbonden zijn een petitie gestart om het hoofdkantoor van SABIC in Sittard te houden. Met de actie willen we laten zien dat er geen draagvlak is onder het personeel voor een verhuizing naar Amsterdam. Ook in de fabrieken zijn de flyers inmiddels verspreid.

Hier meer info: https://www.synergo-vhp.nl/nieuws-events/nieuws/verhuizing-hoofdkantoor-sabic-van-sittard-naar-amsterdam

 

Ook bij DSM komen de medewerkers in het geweesr vanwege de buitensporige bonussen van de DSM topmanagers. Zo'n 1100 handtekeningen aangeboden aan mevr Edith Schippers.

Hier meer info: https://www.synergo-vhp.nl/nieuws-events/nieuws/dsm-spant-de-kroon-weer

 

14 december: Laatste nieuws

Meer dan 1000 medewerkers van DSM protesteren tegen de wel erg riante fusiebonus van de topmanagers. En dat terwijl de medewerkers kampen met kostenbesparingen zoals bv reisbeperkingen. Na opmerkingen in het overleg met de vakbonden kregen de medewerkers een uitkering van 500 Euro vanwege de zware tijden. Buiten proporties, dit wringt. Ongepast.

De Centrale Ondernemings Raad (COR) heeft 1100 handtekeningen aangeboden aan Edith Schippers.

Hier het bericht in De Limburger.

Protest petitie DSM bonus

Bericht 2 december 2022:

De vakbonden zijn verrast door de extreme bonussen die DSM uitdelen aan 300 hoge medewerkers en managers. DSM trekt ruim 29 miljoen euro uit om medewerkers die een cruciale rol hebben gespeeld in het fusieproces te belonen met aandelen en bonussen.

Dit leidde tot reuring onder de medewerkers van DSM. En terecht, verkeerd signaal, en wij dan? Met  dat geld had je alle werknemers blij kunnen maken, zeker in deze dure tijd.” 

Casper Vaandrager van de vakbond Synergo-vhp noemt de bonussen ‘buitenproportioneel’. „Deze regeling is volkomen uit het lood. In het kader van de solidariteit zou iedere werknemer van DSM moeten delen in de bonussen. Het is erg pijnlijk dat we deze regeling uit de krant moeten vernemen. Dit zorgt voor grote onrust in de organisatie, het ‘gegraai aan de top’ wordt als erg onrechtvaardig beschouwd.”

Dit is door de vakbonden dan ook bij DSM onder de neus gewreven. Blijkbaar heeft dit indruk gemaakt, de ‘gewone’ medewerkers krijgen een crisistoeslag van 500 euro. Dat laatste bedrag is bedoeld om medewerkers in tijden van crisis tegemoet te komen, zodat ze beter in staat zijn in een belangrijke basisbehoefte te voorzien: warmte en elektriciteit in het eigen huis.

Dit krijgt zeker nog een staartje tijdens de onderhandelingen over indexerin g van de pensioenen en de CAO die volgend jaar afloopt. Wordt vervolgd.

Update 14 december:

De vakbonden zijn een petitie gestart om het hoofdkantoor van SABIC in Sittard te houden. De aftrap van de actie was dinsdagochtend 13 december bij de ingang van het hoofdkantoor in Sittard. Daar deelden kaderleden van de vakbonden flyers uit met een petitie oproep.
Met de actie willen we laten zien dat er geen draagvlak is onder het personeel voor een verhuizing naar Amsterdam.

In de bijlage is de flyer bijgevoegd. Daarin staat een QR code waarmee je de petitie kunt tekenen. De actie loopt tot 23 december. De handtekeningen zullen in januari aan de SABIC leiding worden overhandigd. Verspreid de flyer ook bij jouw op de werkvloer.

De situatie rond de mogelijke verplaatsing van het hoofdkantoor van SABIC toont opnieuw aan hoe belangrijk het is om een sterke vakbond te hebben. Want alleen samen zijn we sterk. Roep daarom je collega’s, die nog niet bij een vakbond zijn aangesloten, op om lid te worden. Werf een lid en profiteer allebei.

SABIC_LIMBURG_-_SABIC_IP_-_SHPP_-_Waarom_Sluiten_FLYER_20221213_met_QR_002 (.docx)

Bericht 2 december 2022:

Chemiebedrijf Sabic is van plan zijn Europese hoofdkantoor van Sittard naar Amsterdam te verhuizen. De helft van de 350 kantoormedewerkers wordt gevraagd om mee te verhuizen, de andere helft krijgt Geleen als standplaats. Eerder dit jaar werd ook al gesproken over verhuizing uit Sittard. Toen verdween het plan, met name door de grote weerstand onder het personeel, snel in de ijskast.

Er is erg lang omheen gedraaid, geheimzinnigheid troef, maar blijkbaar is de kogel nu door de Sabic kerk. Woensdag werden de medewerkers formeel ingelicht over het plan. Iedereen wist het natuurlijk al.

Sabic heeft nu dus eindelijk een adviesaanvraag ingediend bij de ondernemingsraad en de vakbonden van het voornemen op de hoogte gebracht.

We zijn er als Synergo natuurlijk meteen bovenop gedoken, een dag na de aankondiging was er een Skype meeting waarin we de leden en andere belangstellenden hebben bijgepraat. De opkomst was massaal, veel onduidelijk, de vragen talrijk, de zorgen groot. Het is nogal wat als je tot de 'gelukkigen' behoort.

Vandaag, vrijdag, overleggen de bonden over de arbeidsvoorwaardelijke en sociale gevolgen van de medewerkers. We houden u op de hoogte.

Hieronder artikel in NRC dd. 6 dec 2022

Gevoelig verlies voor Sittard: chemieconcern Sabic zou willen verhuizen naar Amsterdam

Petrochemische industrie

Het Saoedische chemieconcern Sabic lijkt nu echt zijn Europese hoofdkantoor van Sittard naar Amsterdam te gaan verhuizen.

Door onze correspondent Paul van der Steen

Maastricht.

„Misschien vinden ze Amsterdam in Saoedi-Arabië toch net even sexier dan Sittard”, zegt Casper Vaandrager, onderhandelaar van vakbond Synergo/VHP. Hij heeft het over de mogelijke aanstaande verhuizing van het Europese hoofdkantoor van het Saoedische chemieconcern Sabic van Sittard naar de hoofdstad van Nederland. Hij maakt wel onmiddellijk een voorbehoud bij zijn opmerking: eigenlijk wacht iedereen nog op een duidelijke onderbouwing van de plannen. „Het blijft tot nu toe bij vage argumentatie.”

Geruchten over een verhuizing deden al even de ronde. Afgelopen donderdag hoorde het personeel van het voornemen. Vrijdag overlegde het management bovendien met de bonden en de ondernemingsraad over een sociaal plan. Verkennend, want wellicht is nog verzet mogelijk tegen de verhuisplannen. De definitieve beslissing vanuit Saoedi-Arabië blijft vooralsnog uit.

Bij de opening van het Europese hoofdkantoor in 2006 waren nog veel promopraatjes te horen van Sabic. Het gloednieuwe pand zou de waarden van het Saoedische chemieconcern reflecteren: „transparantie en toegankelijkheid”. Die open bedrijfscultuur bleek later afgaande op de mening van veel nauw betrokken partijen behoorlijk tegen te vallen. De hiërarchie binnen Sabic – dat vorig jaar wereldwijd een omzet draaide van 46 miljard dollar – is zeer sterk, en zelfs voor de eigen mensen blijft veel geheim.

Zeer markant gebouw

Het woord „iconisch” viel vaak bij omschrijvingen van het nieuwe kantoor. Dat was hier wel op zijn plaats. Sabic had een zeer markant gebouw laten neerzetten: voor die tijd al flink duurzaam en – op dat moment best revolutionair – met zelfs voor de hoogste directeuren enkele flexplekken. Maar vooral de vorm, die het meest leek op de boeg van een enorme boot, sprong in het oog.

Het gebouw viel extra op, omdat het omliggende geplande bedrijvenpark in Sittard verder nog niet erg liep. Tussen Sabic en het eind twintigste eeuw opgeleverde nieuwe stadion van voetbalclub Fortuna Sittard gaapte de leegte. Aan de wereldse straatnamen lag het niet: Londenboulevard, Parijsboulevard, Europaboulevard.

De ‘boot’ van Sabic kwam niet zomaar binnenvaren. De Saoedi’s eisten dat de overheid mee in de buidel tastte. Het Rijk weigerde. De provincie droeg 1 miljoen euro bij. De gemeente Sittard 4,2 miljoen euro. het hele project heeft, naar schatting, 35 tot 40 miljoen euro gekost.

De overheden stelden destijds één voorwaarde aan hun bijdrage aan de bouwkosten: Sabic moest minimaal vijftien jaar in Sittard blijven. Die termijn was nog maar net voorbij, toen het verhaal over een verhuizing van het hoofdkantoor naar Amsterdam begon rond te spoken.

Toenmalig minister Joop Wijn (CDA, Economische Zaken) verrichtte in 2006 de opening met prins Saud bin Abdullah ibn Thunayan al-Saud. Sabic had vier jaar eerder 2,3 miljard euro betaald voor de petrochemie en kunststofproductie van DSM. Die multinational wilde zich gaan toeleggen op fijnchemie en voeding. De regio kreeg opeens te maken met een nieuwe, grote speler en werkgever.

Lees ook: Saoedisch concern Sabic overweegt sluiting naftakraker op bedrijventerrein Chemelot in Sittard-Geleen

Inmiddels lijkt er sleet te zitten op de liefde van Sabic voor de Westelijke Mijnstreek. Plusminus de helft van de 350 arbeidsplaatsen op het hoofdkantoor zou binnenkort moeten verhuizen naar Amsterdam. De rest van de mensen in Sittard zou gaan werken in Geleen, waar Sabic een productielocatie heeft. Sabic zelf heeft het voornemen nog steeds niet officieel bevestigd. De woordvoerder van het bedrijf was zowel vrijdag als maandag niet bereikbaar.

„Die communicatie is merkwaardig”, vindt vakbondsonderhandelaar Vaandrager. „Het schept extra verwarring bij een besluit dat er voor het personeel toch inhakt. Wij worden bestookt met vragen: moeten ze verhuizen? Kunnen ze in dat geval rekenen op een extra vergoeding? Kan er thuis worden gewerkt in combinatie met een paar dagen Amsterdam en komt er dan een tegemoetkoming in de reiskosten?”

Herbestemming

Voor Sittard en zijn bedrijvenpark is het vertrek van Sabics burelen een gevoelig verlies. Eerder verhuisde de Mediagroep Limburg (het bedrijf achter dagblad De Limburger ) terug naar Maastricht. DSM is al langer weg; het concentreerde zijn Nederlandse hoofdkantoor eerst in Heerlen en strijkt binnenkort ook neer in de Limburgse hoofdstad.

Wel is het bedrijventerrein in het afgelopen decennium nog aardig volgelopen met kleine en middelgrote ondernemingen. Ook het Tom Dumoulin Bike Park neemt flink wat ruimte in. Of het Sabic-pand kan worden herbestemd als kantoor, is nog maar de vraag.

Op niet al te grote afstand van het bedrijvenpark ligt de Chemelot-site, het enorme chemieterrein dat iedereen op weg naar Zuid-Limburg passeert. Ook daar zou een voornemen van Sabic de boel flink overhoop kunnen gooien. Bronnen bevestigen tegenover NRC dat Sabic zeer serieus overweegt om een van zijn twee ‘naftakrakers’ op Chemelot te sluiten. Naftakrakers kraken het olieproduct nafta. Dat valt door verhitting uiteen in stoffen als etheen en propeen. Die worden vervolgens gebruikt in onder meer verpakkingen, isolatiemateriaal en huishoudelijke apparatuur. Vanwege de strenge eisen die in het kader van de verduurzaming in Nederland gesteld zijn, zou het voordeliger zijn om er elders een te bouwen. Er zijn al gesprekken over het bijbehorende sociaal plan gevoerd.

Wat de kraker bij Sabic betreft gaat het om zo’n honderd arbeidsplaatsen. Maar de effecten van het verdwijnen zijn groter, omdat veel andere bedrijven op Chemelot een deel van hun grondstoffen via deze installatie krijgen.

De vakbonden zijn druk in de weer bij DSM en Sabic, bonussen en verhuizing van hoofdkantoor halen de krant. Het haalt (nog) niet de krant, maar de onderhandelingen over nieuwe CAO en sociaal plan lopen bij een aantal bedrijven meer dan stroef, te denken aan OCI, Sitech, Stamicarbon en Arlanxeo.

Aan de vakbonden om de belangen van de medewerkers te behartigen, en naar de bedrijven te laten merken dat het belang van de mensen voorop dient te staan, de aandeelhouders kunnen best voor zichzelf zorgen, en dat doen ze ook. De medewerkers zijn aangewezen op de vakbonden!!!

 

Artikel uit Volkskrant dd 2 september 2022 (Frank Kalshoven)

Bij de Spoorwegen woedt een strijd tussen arbeid en kapitaal. De inzet: wie draagt de lasten van de hoge inflatie? De werkenden, wier koopkracht door inflatie wordt aangetast? Of de onderneming, die minder winst zou maken als zij de inflatie zou compenseren met hogere lonen? De strijd is nog onbeslist.

De situatie bij de NS roept de bredere vraag op welke partij bij inflatie eigenlijk in het voordeel is. In de kern van de zaak gaat het hierbij over het afwentelen van de gevolgen van de prijsstijgingen op anderen. Abstract? Nee hoor, het is heel concreet.

Neem eerst een eenvoudig geval. Een bedrijf kan gestegen (inkoop)kosten direct en volledig doorberekenen aan klanten. Omdat de klanten geen alternatief hebben voor het product van deze onderneming, zijn ze gedwongen dezelfde hoeveelheid product te blijven kopen tegen de gestegen prijzen. De werknemers van het bedrijf vallen onder een langjarige cao, afgesloten voorafgaande aan de inflatiegolf. Zij werken dus tegen een loon waarvan de koopkracht wordt uitgehold.

In dit geval wentelt de onderneming de gestegen inkoopkosten dus af op de klanten. De werkenden zijn niet in staat hun verlies aan koopkracht af te wentelen op de onderneming. De onderneming is spekkoper.

Er zijn allerlei varianten op dit voorbeeld. Als er voor klanten wél alternatieven zijn voor het product, is de afwentelingsmacht van bedrijven op klanten beperkt. Als werkenden macht hebben in een sector kunnen ze de cao openbreken en de inflatiekosten afwentelen op de onderneming. Als de verkoopprijs van producten bepaald wordt op een wereldmarkt, zoals bij energie, kunnen bedrijven hun klanten prijsstijgingen doorberekenen zelfs zonder dat hun productiekosten toenemen. Als een onderneming (contractueel) gedwongen is producten te leveren tegen een verlieslatende prijs, zijn de klanten (voor de duur van het contract) spekkoper. Kortom: ondernemingen, klanten en werkenden spelen een machtsspel over wie de gevolgen draagt van de inflatie.

In dit machtsspel zijn ondernemingen doorgaans in het voordeel ten opzichte van werkenden en klanten. Prijzen van producten en diensten zijn over het algemeen makkelijk aan te passen, zoals we merken in de winkel en aan de pomp. En onder een leveringsplicht tegen verlieslatende prijzen valt onderuit te komen, of dat is in elk geval heronderhandelbaar.

Lonen zijn veel minder flexibel, omdat zowel hun niveau als hun ontwikkeling in de tijd veelal vastligt in langjarige cao’s. Dat is in normale inflatietijden gunstig voor werkenden, omdat de cao zekerheid biedt over hun loonontwikkeling. Maar in abnormale inflatietijden slaat het voordeel van vastigheid om in een nadeel. De zekerheid van loonstijging verandert in de zekerheid van koopkrachtdaling. Werkgevers, de tegenpartij bij die cao-onderhandelingen, lachen in hun vuistje.

Is daar iets tegen te doen? Jawel, met macht. Georganiseerd in vakbonden kan de factor arbeid het onderhandelingsspel met werkgevers harder spelen, met stakingen als ultiem machtsmiddel. Daarom is het conflict bij de Spoorwegen zo interessant. Spoorwegen zijn een sector waarin nog een hoge organisatiegraad bestaat, veel spoormensen zijn lid van een bond. Als het daar niet lukt de werkgever te dwingen tot een stevige loonsverhoging lukt het nergens.

Dikke kans (groter dan vier op vijf) dat u geen lid bent van een vakbond. Het lidmaatschap is al decennia steeds minder vanzelfsprekend geworden. Misschien is het tijd daar nog eens over na te denken. Vakbonden zijn de enige partij die werkgevers weerwerk kunnen bieden in de inflatiestrijd.

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.

 

Contributieverklaring

Actieve leden kunnen hun contributie verrekenen via de belastingaangifte, en zo een deel terugkrijgen. Hiervoor is een Contributieverklaring van de vakbond vereist. Je kan de contributieverklaring vinden via https://mijnvhp2.rfxweb.nl/

het bij ons bekende emailadres is je inlognaam

Je kunt zelf een wachtwoord kiezen.

succes

De leden van Synergo en ook de leden van de andere vakbonden hebben met grote meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat over de overgangs-Cao van DSM Protective Materials (DPM) en de nieuwe eigenaar Avient.

Uitgangspunt is dat de betrokken medewerkers hun huidige arbeidsvoorwaarden behouden, met uitzondering van bedrijfsspecifieke regelingen zoals bijvoorbeeld de optieregeling. Inmiddels heeft Synergo samen met de andere betrokken vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers die betrokken zijn bij deze overgang van onderneming.

Het onderhandelingsresultaat tref je hier aan.  

Daarmee is deze Cao definitief geworden. Belangrijk is dat de afspreken en het sociaal plan van de onlangs afgesloten CAO van DSM geldig zijn totdat deze afloopt.

En naar onze leden: dank voor je stem en het in ons gestelde vertrouwen!

Met vriendelijke groet,

Hans Meulman en Casper Vaandrager

Onderhandelingsteam Synergo bij de overgang DPM/Avient

AvientDSM Logo

DSM zet grote stappen, fusie en verkoop van haar laatste materialen activiteiten.

Ook de vakbonden moeten weer aan de slag, zorgen dat de verworven arbeidsvoorwaarden bij het nieuwe bedrijf niet in het gedrang komen. Gelukkig is er bij DSM op de valreep een CAO overeengekomen en een voortzetting van het sociaal plan met drie jaar. Onze onderhandelaars staan in nauw contact met de directie van DSM, en we zorgen voor een onderhandelingsteam waarin ook leden van de betrokken bedrijven worden opgenomen.

Onze leden worden in meer detail op de hoogte gebracht zodra er nieuws is. Hieronder de berichten op de website van DSM.

De verkoop van DPM: https://www.dsm.com/corporate/news/news-archive/2022/dsm-announces-sale-of-protective-materials-business.html

De verkoop van DEM: https://www.dsm.com/corporate/news/news-archive/2022/dsm-announces-sale-of-engineering-materials-business.html

De fusie: https://www.creator-innovator.com/en/home/

 

 

Goed nieuws! Synergo heeft samen met de andere vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt met DSM over een nieuwe CAO. Nadat het eerdere eindbod van DSM door de 4 betrokken vakbonden als te mager werd gekwalificeerd is er op 10 mei jl. wederom onderhandeld.

Waarom was het eindbod ook al weer te mager? Zie daarvoor onze nieuwsbrief van 14 april jl  

Het op 10 mei jl. bereikte onderhandelingsresultaat is zowel een verbetering op het gebied van de loonsverhoging als de duur van het sociaal plan. Zie hier voor de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat.

Het was een taaie onderhandeling, door de inzet van oinze onderhandelaars hebben we het eindbod van DSM flink kunnen oprekken.