Nieuws

Verzilver het maatschappelijk potentieel van mensen in derde levensfase

We worden steeds ouder en blijven langer gezond. Veel mensen leveren na hun pensionering in de ‘derde levensfase’ een grote bijdrage aan de maatschappij. In het advies ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw’ stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) dat het maatschappelijk potentieel meer verzilverd kan worden, wanneer zowel maatschappelijke organisaties, overheden als bedrijven zich meer inzetten voor generatiebewust beleid.

Wellicht interessant om in de CAO op te nemen?

Hier meer info.

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De doel van de wet is de kloof tussen vaste contract een flexibele contracten kleiner te maken.

De veranderingen zijn vooral van belang voor mensen met tijdelijke contracten, oproepcontracten en payrolkrachten. Maar ook de ontslagregelingen worden versoepeld om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in dienst te nemen:

- Er wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd: de cumulatiegrond. Ontslag wordt ook mogelijk wanneer omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen samen een redelijke grond voor ontslag opleveren. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer.

- De werknemer heeft recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag. Ook de berekening van de transitievergoeding verandert.

Meer details op de website van de overheid.

BELANGRIJK: neem bij twijfel contact op met onze vakbond. Overtredingen zullen we melden aan onze koepelorganisatie VCP om dit in Den Haag aan te kaarten.

Onze Pensioen Workshop was een succes -- de aanwezigen zijn nu op de hoogte en belangrijker, konden met elkaar en deskundigen in debat over vragen en de onvermijdelijke dilemma's. Ons als Synergo heeft het in elk geval meer inzicht gegeven in de meningen van onze leden. Onze vertegenwoordigers in de gremia bij VCP, en in de onderhandelingen met onze sociale partners komen in ieder geval meer beslagen ten ijs.

De belangrijkste bevindingen van de workshop:

 • ruim 40 deelnemers, leden van Synergo maar ook niet-leden, en een prima bijdrage van specialisten in de materie,
 • onze leden in de regio Delft en Emmen/Zwolle worden begin 2020 bijgepraat,
 • hier de  presentatie waarin de inhoud van het pensioen akkoord, de dilemma's en de tijdplanning voor het vervolgtraject,
 • het is een principe akkoord, wordt in negen werkgroepen verder uitgewerkt, Synergo is daarbij via onze koepelorganisatie de VCP, in de loop van 2020 moeten de werkgroepen klaar zijn, in 2021 is het parlement aan zet, en in 2022 moet het ingevoerd worden ...
 • kern is afschaffing van de doorsnee systematiek, de pensioenopbouw is dan niet meer gebaseerd op een uniforme opbouw voor jong en oud zoals nu, maar op een uniforme premie met een hogere opbouw voor jongeren en een lagere voor oudere deelnemers. De overgang zal evenwel grote bedragen vergen om de leeftijdscategorie van veertigers en ouder te compenseren,
 • nog veel onzekerheden, dilemma's, compensatie van de groeperingen die nadeel ondervinden van de afschaffing van de doorsnee systematiek,
 • de werkgevers zijn verplicht voor hun pensioenfonds een keuzes te maken en een transitieplan op te stellen,
 • dit gaat geld kosten, ook door de aanhoudend lage rentes ... als premieverhoging aan de orde is, is dit hét moment om in te zetten op een grotere loonruimte. Het gaat veel bedrijven namelijk al langere tijd erg goed, aandeelhouders profiteren volop. Het wordt tijd dat werknemers meeprofiteren. Daarnaast zal het ook de bedrijven duidelijk zijn dat er m.b.t. pensioenen (o.a. premies, compensatie) echt iets moet gebeuren.
 • een spannende en uitdagende periode breekt aan voor de vakbonden !!!! en voor de medewerkers .....
 • in onze Synergo Pensioen Commissie is voldoende kennis en ervaring aanwezig om de landelijke ontwikkelingen te kunnen volgen en door te vertalen naar wat dit betekent voor de Pensioenfondsen van onze leden. Ook zijn we prima vertegenwoordigd in de pensioen werkgroep van VCP (via Dirk van den Bos) waar we onze mening inbrengen, en kennis opdoen om proactief te kunnen onderhandelen.
 • voor degenen die meer willen lezen over de workshop.

De laatste stand van zaken in deze nieuwsbrief van VCP: https://vcp.nl/actualiteiten/5262/3e-pensioennieuwsbrief-vcp-waken-over-inhoud-zorgvuldigheid-en-planning/

 

Achtergrond informatie vooraf, ter voorbereiding:

Kern van nieuwe pensioenstelsel is:

 • De doorsneepremie (kijk verderopo voor verklaring) wordt “afgeschaft”. De pensioenpremie blijft wel voor alle leeftijdsgroepen gelijk. Maar de pensioenopbouw wordt verschillend. “Jongeren” (tot ca. 45 jaar) gaan meer pensioen opbouwen en “ouderen” minder. Dat noemen we “degressieve” pensioenopbouw. Alle (!) pensioenregelingen in Nederland moeten hierop worden aangepast. De overstap naar een degressieve pensioenopbouw is dus “schadelijk” voor oudere werknemers. In het pensioenakkoord is daarom afgesproken dat die groep gecompenseerd gaat worden.
 • en het loslaten van zogenaamde zekere nominale pensioentoezegging waarbij de buffers afgeschaft worden en er dus sneller verhoging/verlaging van uitkeringen/opbouw mogelijk wordt.
 • Onderzocht wordt nog of de huidige rekenrente systematiek aangepast moet worden teneinde de doelstelling van 42 jaar werken voor 80% middelloon te realiseren. Indien de rekenruimte verhoogd zou worden is er meer ruimte voor compensatie van de transitie kosten en voor indexatie perspectieven, echter ten koste van de buffers.
 • In nieuwe stelsel wordt onafhankelijk van de gekozen systematiek in principe gewerkt met een kostendekkende premie.

 

Doorsneepremie verklaard

De pensioenpremie van bijna alle pensioenfondsen betreft een zogenaamde doorsneepremie. Hoe werkt dat en waarom staat de het ter discussie?

Kenmerken

In het systeem van de doorsneepremie brengt het pensioenfonds voor iedere deelnemer dezelfde (procentuele) premie in rekening. Ongeacht de leeftijd. Ook al verschilt de  “kiloprijs pensioen” per leeftijd. Voor jonge deelnemers is de kiloprijs pensioen immers “laag” en voor oudere deelnemers is die “hoog”.

Kenmerken actuariële premie

Verzekeraars brengen meestal een actuariële premie in rekening. Dat is dus voor jonge deelnemers een “lage” premie en voor oudere deelnemers een “hoge” premie.

Verschil tussen beide premievormen

Onderstaande figuur toont het verschil tussen beide premievormen. Duidelijk wordt dat in het systeem van de doorsneepremie de jongeren “teveel” en de ouderen “te weinig” premie betalen.

Doorsneepremie wordt afgeschaft

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de doorsneepremie vanaf 2022 wordt afgeschaft. De pensioenpremie blijft wel gelijk voor alle leeftijden. Maar de jaaropbouw wordt ongelijk. “Jongeren (tot ca. 45 jaar) gaan meer pensioen opbouwen en “ouderen” bouwen minder pensioen op. Dit noemen we de zogenaamde degressieve pensioenopbouw.

Einde jaar wordt het zaak om de Contributie Verklaring op te halen en in te leveren bij je werkgever.

De te volgen werkwijze (zie ook afbeeldingen):

 1. Ga naar de website van VHP2   https://www.vhp2.nl
 2. Naar de blauwe "Login Mijn VHP2", rechtsboven
 3. Inloggen met je mailadres en zelf gekozen wachtwoord
 4. Volg de aanwijzingen
 5.  .... en controleer en wijzig meteen je lidmaatschapsgegevens ....

Succes

Mijn VHP2

Screenshot 2019 09 25 Inloggen Mijn VHP2

 

Contributie verklaring

Er is een pensioen akkoord ... op hoofdlijnen. In de stuurgroep worden de puntjes op de i gezet, voor ons zit de VCP erin. Volg hier de voortgang

Het kabinet en sociale partners die samen het pensioenakkoord gaan uitwerken hebben op 9 juli jl. een goed eerste voorbereidend overleg gehad over mogelijk te volgen werkwijze. Het wordt een omvangrijk en complex project met een ambitieuze planning. Zoals tijdens de presentatie van het akkoord werd bekendgemaakt, komt er een zogeheten stuurgroep die diverse pensioenonderwerpen inhoudelijk zal gaan uitwerken. De sociale partners en dus ook de VCP zullen deel uitmaken van die stuurgroep. Deze stuurgroep gaat in september aan de slag.

 

4 juli: dag werkonderbreking door FNV en CNV, Synergo gaat niet staken, en beraad zich op een alternatieve actie.

3 juli: Met de stakingsdreiging in het verschiet, heeft Sitech de bonden gisteren weer naar de onderhandelingstafel gevraagd. Er kwam een nieuw bod van Sitech en dit heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat: een cao voor 2019 tot medio 2010. In die periode in meer rust samen naar een cao 2020 toewerken. Vanavond tijdens de Synergo-ledenvergadering hebben de leden met grote meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat dat is bereikt tussen Sitech en de vakorganisaties. De komende dagen stemmen de leden van de andere vakorganisaties. Als ook zij hebben ingestemd is de nieuwe Cao definitief. We hopen oprecht dat de verhoudingen binnen Sitech zich weer normaliseren en dat het vertrouwen weer hersteld wordt; het is een mooi bedrijf!

26 juni: Na de poortactie op goede vrijdag, nu een de lunch-aktie op 26 juni. Goede opkomst, zie foto.

IMG 20190626 1225391

17 juni: Het nieuwe voorstel van Sitech is niet in goede aarde gevallen bij onze leden, en die van de andere vakbonden. Acties worden voorbereid, hopende op beweging Sitech.

De vakbonden en Sitech zitten weer aan tafel, er is beweging in de onderhandelingen .... de poortacties en grote opkomst hebben effect gehad.

26 april: Sitech beweegt niet op het gestelde ultimatum. Dus er is een poortactie gehouden bij Gate 2 op (goede) vrijdag 26 april. van 7.30 uur tot 10.00 uur! Click hier voor de gezamenlijke oproep van de vakorganisaties FNV, CNV en Synergo VHP. Hier het verslag van de actie in dagblad De Limburger.

Oproep:

De ontwikkelingen, en de mogelijke gevolgen voor ieder individueel, geeft maar weer eens aan hoe belangrijk het is om tegenwicht te geven tegen de plannen van de werkgever. Via Synergo heb je een stem in de onderhandelingen, kun je de zorgen delen, en met collega's komen tot onderling begrip en stellingname. Wordt daarom lid van Synergo!! en informeer je collega's om hetzelfde te doen. Aanmelden kan via https://www.synergo-vhp.nl/organisatie/meedoen/aanmelden-lidmaatschap?view=form

 

De uitslag van de ledenraadpleging is bekend. Zo’n 20 % van de leden heeft haar stem uitgebracht. Hiervan heeft ca 82 % ingestemd met het akkoord, ca 8 % was afwijzend en ca 10 % stemde neutraal. Belangrijk, van de positieve stemmers had twee derde duidelijk een voorbehoud.

uitslag enquete   werksituatie

Een overduidelijk signaal. We danken de leden voor hun vertrouwen in het positieve stemadvies van het bestuur. De Ledenraad heeft de uitslag positief beoordeeld, en daarmee het bestuur de ruimte gegeven om de uitslag door te geven aan onze koepelorganisatie, de VCP. 

Hier de brief naar de VCP.

De FNV, de CNV hebben afgelopen zaterdag al met grote meerderheid met dit akkoord ingestemd, onze eigen VCP zal morgen 18 juni formeel haar standpunt bepalen.

Er zijn erg veel opmerkingen meegegeven in de enquête. Wat opvalt in de reacties is de complexiteit van de materie, en de onzekerheid over het verdere verloop, ook de ophef over de rekenrente doet geen goed. Een grote zorg echter de wijze waarop een eerlijke compensatie wordt gerealiseerd voor die mensen uit de middenleeftijden die er bij afschaffing van de doorsnee systematiek op achteruit dreigen te gaan. Dit blijkt ook uit de stemming, van de positieve stemmen was twee derde ‘overwegend’ positief, dus er is enige reserve. Velen spreken de hoop uit dat de vakbonden, en met name de VCP, bij de verdere onderhandelingen in de stuurgroep de belangen van alle geledingen (jongeren, middenleeftijd, gepensioneerden) met verve behartigt. Hier ligt een zware verantwoordelijkheid bij de VCP.

Het pensioenakkoord betekent dat op de snelle toename van de AOW leeftijd is vertraagd. Daarnaast zal er niet meer gekort hoeven te worden bij een dekkingsgaard boven de 100 %, hetgeen anders voor veel deelnemers binnenkort het geval zou zijn geweest. Tevens komen er faciliteiten voor zware beroepen om desgewenst op een acceptabele wijze maximaal 3 jaar eerder dan de AOW leeftijd te stoppen. En voor zzp’ers komt er een verplichte invaliditeitsverzekering alsmede betere toegang tot pensioenregelingen. Er komt een nieuw pensioencontract waarbij de strenge buffer eisen worden losgelaten en dus veel sneller (geleidelijk) geïndexeerd kan worden. In dat nieuwe contract wordt de huidige doorsnee systematiek afgeschaft waardoor de jongere deelnemers eerlijker rechten opbouwen.

Dit nieuwe contract zal in de komende 1.5 jaar worden uitgewerkt waarbij de vele kanttekeningen van onze leden ook nadrukkelijk aan de orde komen. Met name de compensatie voor bepaalde categorieën deelnemers zal daarbij van groot van belang zijn evenals adequate (rekenrente) afspraken. Dit proces zal begeleid worden door een Landelijke Stuurgroep waarin wij ook via de VCP vertegenwoordigd zijn. In die Stuurgroep is unanimiteit vereist alvorens er tot wetgeving over gegaan zal worden.

We zullen als Synergo-vhp jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden van het verloop van de discussies en daarbij begrijpelijke communicaties te verzorgen zodat eenieder adequaat bij het komende zeer intensieve proces betrokken blijft.

Via onze vertegenwoordiging in pensioen commissie van VCP zijn we nauw betrokken bij de ontwikkelingen, waarbij onze eigen pensioen commissie de gevolgen voor onze leden kritisch volgt.

De vakbonden hebben een belangrijke rol gespeeld in het bereiken van dit pensioenakkoord, maar vooral ook om waarborgen in te bouwen zodat bij de uitwerking in de stuurgroep onze belangen niet in gevaar komen. Wij als vakbond kunnen alle steun gebruiken. Daarop een oproep aan u, stuur gerust deze nieuwsbrief door aan collega’s, praat erover aan de koffietafel, maar reclame. Een betere ledenwerving kunnen we ons niet wensen.

Wilt u naar aanleiding van deze informatie reageren, of hebt u suggesties voor onze communicatie of de manier waarop we de ledenraadpleging hebben gedaan, aarzel niet en stuur een mailtje naar info@synergo-vhp.nl.

Nogmaals dank voor het uitbrengen van je stem en voor alle inhoudelijke reacties. Dat helpt ons om jullie belangen goed te kunnen blijven behartigen! 

Gerard van Nuland, voorzitter Synergo-vhp

Dirk van den Bos, voorzitter Pensioencommissie Synergo-vhp

 

Dinsdag 18 juni, Laatste nieuws: ook het merendeel van de vakbonden verenigd in VCP steunen het pensioen akkoord.

 

Voor wie de informatie nog eens wil nalezen:

Hier de publieksversie van het bereikte akkoord van het Nieuwe Pensioenstelsel en een handige Q&A met de overwegingen waarom VCP, namens onze doelgroep, ingestemd heeft.

De kern van het pensioen akkoord:

A: Pensioen contract gebaseerd op 80% middelloon na 42 jaar 

B: Jongeren krijgen eerlijke opbouw, hetgeen ook goed is voor ZZP ers 

C: Alle deelnemers krijgen (geleidelijke) indexatie boven de 100%, en geen kortingen meer boven de 100%

D: Komende 1,5 jaar worden in de Stuurgroep SER/Kabinet alle overgangs problemen besproken ter regeling van de lastige situaties. Pas na akkoord Stuurgroep gaat wetgeving naar de 2e kamer. VCP zit hier ook aan tafel.

E: Verhogen AOW leeftijd wordt tijdelijk gestopt op 66 jaar 4 mnd en daarna minder streng ingevoerd (per jaar hogere leeftijd 8 maanden langer werken)

F: tevens wordt het voor alle Actieven met zwaar beroep makkelijker om ca 3 jaar eerder met soort VUT te gaan indien dit via werkgever / CAO wordt overeengekomen.

 

Voor wie er dieper in wil duiken,

- hier de tekst van het uitgebreide SER advies.

- de kamerbrief van Koolmees

- Persbericht van de SER van 5 juni, waarin in het kort het pensioenadvies wordt weergegeven.

Voor wie wil reageren, aarzel niet, mail naar info@synergo-vhp.nl

 

 

 

Reactie op sentiment nieuwe ontwikkelingen rekenrente:

Het rapport van commissie Dijsselbloem over de rekenrente lijkt het sentiment over het akkoord te beïnvloeden, en schept wellicht een scheef beeld en helpen misschien ook niet om het overzicht te houden. Daarom onderstaande verheldering (hopelijk) op de situatie:

Er zijn er twee sporen die relatief los van elkaar staan: 

- Als eerste spoor de ingreep op de AOW leeftijd en de zware beroepen, kost geld ca 4 miljard/jaar, maar door nieuw lange termijn inzicht van CPB en Hoekstra is dit betaalbaar. Geen relatie met de Dijsselbloem rekenrente, die voor alle regelingen doch voor de bedrijfspensioenregelingen nog sneller tot problemen leidt. Door voor het akkoord te stemmen wordt dit punt binnen gehaald.

- Als tweede spoor de herziening van het stelsel, verschillende effecten voor jong en oud en pensioentrekkers, compensatie voor degenen die erop achteruit gaan, hiervoor de stuurgroep. De rekenrente is van groot belang tav hoogte pensioenen en de compensatiekosten, dit is nu de discussie en bepaalt het sentiment. 

- Gisteren hebben de FNV/VNO gezamenlijk het Dijsselbloem rapport afgewezen en de instelling van een nieuwe commissie geëist zodat zowel pensioenen op een adequate wijze geïndexeerd kunnen worden en ook de compensatie kosten goed geregeld kunnen worden. Tevens heeft de VCP gisteren zowel Dijsselbloem rapport als de CPB en PensioenFederatie rapporten over de overgang uitgebreid geanalyseerd en tevens vastgesteld dat er zeer uitgebreide analyses en maatregelen door de Stuurgroep vastgesteld dienen te gaan worden.

Conclusie:

Bij instemming met het pensioenakkoord, wordt in elk geval spoor een (AOW leeftijd en zware beroepen) binnengehaald. En gestart met de stuurgroep voor spoor twee (herziening stelsel), waarbij ook de nieuwe informatie rond rekenrente wordt meegenomen. De bonden zijn nu extra op hun hoede.

Indien de stuurgroep komende een tot twee jaar niet met een acceptabele uitwerking komt, dan kunnen de bonden een veto uitspreken. En vervalt spoor twee. Bij afwijzen is er niks.

 

Na succesvolle onderhandelingen is er een principe akkoord bereikt bij drie werkgevers: Stamicarbon, Anqore en Centrient. Het resultaat wordt voorgelegd aan onze leden voor hun akkoord.

 

 

 

 

Een dilemma voor een goede zaak,

Bij de recente CAO overleggen merken we dat de aangekondigde extra Nederlandse CO2 heffing bij deze bedrijven met buitenlandse aandeelhouders zwaar op de maag ligt en dat werkgevers stellen dat het forse consequenties kan hebben voor de werkgelegenheid in onze regio. In de praktijk zien we ook dat in CAO onderhandelingen gesteld wordt dat de landelijke CO2 heffing ten koste gaat van de loonruimte. OR-voorzitters hebben bijgevoegde pleit-brief gestuurd naar de "Bestuurders van de BV Nederland".

Maar deze bedrijven zijn wel bereid om te investeren in innovatieve projecten om CO2 te reduceren als dit de kostenpositie direct verbetert (energiebesparing, hogere selectiviteit processen). De nu voorgestelde huidige regelgeving leidt tot de reactie van de industrie ‘maak het ons niet te moeilijk want we doen al zoveel’ terwijl het naar onze mening dit zou moeten zijn ‘we doen al veel, help ons om meer te doen zonder dat we weggeconcurreerd worden.

Synergo-vhp vindt dat we het economische en maatschappelijke belang met elkaar moeten verbinden. Dit kan door het level playing field te behouden en tegelijkertijd de juiste financiële prikkels te creëren. Als Synergo ondersteunen we het pleidooi van de OR voorzitters van harte. Tevens gaan we dit nadrukkelijk onder de aandacht brengen van onze landelijke koepelorganisatie VCP, die kontakten heeft in het 'Haagse'. 

 

 

 

 

Ook dit jaar weer een bulletin met nieuws, CAO ontwikkelingen, interviews met actieve leden aan het front en nog veel meer.

Klik hier.

 

Speciaal voor onze jonge leden, en anderen die interesse hebben. Jullie pensioen is nog ver weg, maar nu worden er besluiten genomen die voor jullie belangrijk zijn. Wil je een woordje meespreken? Ja? open volgende links en reageer:

VCP Young Professionals zoekt nieuwe pensioenwoordvoerder (vrijwilligersfunctie)

Ben jij een jonge professional en voel jij je maatschappelijk verantwoordelijk en heb je affiniteit met thema's als diversiteit en pensioenen? Wil jij de stem van jongeren vanuit de vakbeweging laten horen in het debat over het pensioenen van nu en in de toekomst? VCP Young Professionals, onderdeel van de Vakcentrale voor Professionals (VCP), biedt een interessante vrijwilligersfunctie aan, die hier alle mogelijkheden voor geeft. Interesse? Stuur ons vóór 15 januari 2019 jouw korte motivatie en cv. Lees meer: https://vcp.nl/actualiteiten/5050/vcp-young-professionals-zoekt-nieuwe-pensioenwoordvoerder-vrijwilligersfunctie/

Pensioenlab Academie: Jongeren gezocht voor pensioenbesturen

De diversiteit in pensioenfondsen is nog veel te laag vinden de drie jongerenorganisaties VCP Young Professionals, CNV Jongeren en FNV Jong. Vooral jongeren ontbreken in veel pensioenfondsen. Wij willen dit veranderen door jongeren te enthousiasmeren en op te leiden voor een plek in een pensioenfondsbestuur of een verantwoordingsorgaan. Reageer vóór 31 december 2018. Lees meer: https://vcp.nl/actualiteiten/5027/pensioenlab-academie-jongeren-gezocht-voor-pensioenbesturen/

Vrijdag 30 augustus 2019 komt de Sociaal-Economische Raad om 10.15 uur in een openbare vergadering bijeen. Op de agenda staat onder meer de vaststelling van de verkenning “ontplooiingskansen voor jongeren” door het SER Jongerenplatform. Hier de uitnodiging
Je bent van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen!

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is diep teleurgesteld in het kabinet en werkgevers, nu de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zijn vastgelopen. Voor de VCP lag er een redelijke basis om met elkaar verder aan te werken, maar het kabinet kwam niet over de brug met harde toezeggingen. "Het voorgestelde stelsel is in beginsel kansrijk, maar dreigt de Nederlanders 60 tot 100 miljard euro aan pensioen te gaan kosten. Tevens zijn er zoveel losse eindjes dat het voor de werknemers zomaar eens veel slechter kan uitpakken dan het huidige stelsel. Het kabinet was niet bereid verantwoordelijkheid te nemen en heldere afspraken met ons te maken. Dan houdt het op een gegeven moment voor ons op", zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Synergo betreurt ook dat het niet gelukt is, hetgeen voor alle betrokken partijen: werknemers, gepensioneerden en de overige partijen van de polder.

Hier leest u de reactie van de VCP, de Vakcentrale voor Professionals.

En wil je antwoorden op vragen? hier de Q&A van de VCP.

Reageren, suggesties? Stuur een mail naar info@synergo-vhp.nl

 

 

Wil jij meehelpen met het besturen van het pensioenfonds? Meld je dan nu aan voor de PDN Academy. Wil jij als (oud-)deelnemer van het Pensioenfonds meepraten over jouw toekomstige pensioen en dat van jouw (oud-)collega’s? Vind je het zeker stellen van een goed pensioen in de toekomst belangrijk en heb je interesse in en affiniteit met pensioenen? Meld je dan nu aan voor de PDN Academy.

Via de PDN Academy bereiden we je voor op een functie in het VO of het bestuur van PDN. Je kunt diverse cursussen en themabijeenkomsten bijwonen. Dit neemt ongeveer 4 à 5 dagen per jaar in beslag. Leden van de PDN Academy maken kans om in de toekomst aangewezen of op de kieslijst geplaatst te worden als bestuurslid of lid van het verantwoordingsorgaan.

Hebben we je interesse gewekt? Meld je dan aan voor de PDN Academy via e-mail info.pdn@dsm.com. Geef hierbij aan of je geïnteresseerd bent in een toekomstig lidmaatschap van het bestuur of het verantwoordingsorgaan.

Meer info op de website van PDN.

Pensioen Academie op zoek naar nieuwe lichting jongeren

Ben jij geïnteresseerd in pensioenen, niet ouder dan 35 jaar en bereid om via een aantal colleges te verdiepen in alles rond pensioenen, en wat dat betekent voor jongeren? Hiervoor is er de Pensioen Academie. Dit is een initiatief van FNV Jong, CNV Jongeren en VCP Young Professionals.

Samen met een groep jongeren volg je verschillende colleges over pensioen. Na deze colleges weet je echt bijna álles over pensioen. Afhankelijk van het programma dat je volgt, word je klaargestoomd voor een plekje in een Pensioenbestuur of een Verantwoordingsorgaan. Jij vertegenwoordigt dan jouw leeftijdsgenoten in de pensioenfondsen en kunt voor alle jongeren in Nederland het verschil maken! Nog meer info.

Meld je aan voor 1 van de 3 groepen: de Junkies (potentiele bestuurdersklas), de Genieters (VO-leden in spé) en de Verleiders (# ikweetnogweinigvanpensioen).

Ben jij tussen de 18 en 35 jaar oud?! Mail vóór 31 december 2018 je motivatie en CV naar academie@pensioenlab.nl