Structuur

Wij bundelen onze kennis en kunde in een verenigingsstructuur. Deze bestaat uit een algemeen bestuur, een ledenraad en verschillende afdelingen die direct contact hebben met de werkvloer.

Algemeen bestuur

Als bestuur volgen wij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op de voet en informeren onze leden en andere belanghebbenden hierover. Wij nemen initiatieven waardoor zowel de collectieve als de individuele belangenbehartigingimpact krijgt, toegankelijk en zichtbaar wordt. Wij leggen verantwoording af aan de ledenraad.

Onze taken specifiek

Specifiek werken wij aan onderzoek, algemeen beleid en advisering op het gebied van cao-onderhandelingen, OR-ondersteuning en individuele belangenbehartiging. Wij bieden inhoudelijk en praktisch ondersteuning aan onze afdelingen en geven invulling aan het communicatiebeleid door voorlichting, het ontwikkelen van communicatiemiddelen en de organisatie van evenementen. Daarnaast voeren wij de ledenadministratie.

Ledenraad

Onze ledenraad bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende afdelingen. De afdelingen corresponderen met bedrijven waar OR-raden actief zijn en waar wij onderhandelen over cao-afspraken. Onze ledenraad komt twee keer per jaar samen om te stemmen over besluiten die van belang zijn voor de organisatie.

Werkgroep Lifetime Benefits & Arbeidsvoorwaarden

Een werkgroep die voor alle generaties arbeidsvoorwaarden toetst op Lifetime Benefits, voordelen die in relatie staan tot de levensloop. Het kan hierbij gaan over pensioen- voorwaarden en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals betaalde kinderopvang, extra vakantietoeslag, sabbatical, auto van de zaak, etc. Het bereiken van een zo optimaal mogelijke balans in de gegeven werksituatie staat bij ons centraal.

Werkgroep Pensioenstelsel

Het pensioenstelsel is voor jong en oud aan flinke veranderingen onderhevig. In deze werkgroep ontmoeten diverse belangengroepen elkaar en bediscussieren de voor- en tegens van de diverse voorstellen die in de SER en Tweede kamer circuleren. Tevens bespreekt de werkgroep de ontwikkelingen in de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen in het werkgebied van onze leden. De werkgroep stelt zich tot doel steeds een evenwichtig pakket pensioenmaatregelen voor jong en oud te realiseren. Pensioentechniek en maatschappelijk debat zijn voorname ingrediënten voor deze zeer actieve werkgroep. Voorzitter: Dirk van den Bos

Werkgroep Ondernemingsraden

Deze werkgroep werkt aan onderzoek, ontwikkeling, kennisoverdracht, training en coaching van OR-raden en individuele (aspirant-)leden. Wij zijn voor sterke en deskundige ledenraden en dragen mede zorg voor controle op de door de raden mede tot stand gekomen afspraken met werkgevers.

Werkgroep Communicatie

De werkgroep Communicatie ondersteunt leden en bestuur door het ontwikkelen van informatie- en communicatiemiddelen voor informatie, voorlichting, kennisuitwisseling, netwerk en ledenwerving.

Deel