Onze Pensioen Workshop was een succes -- de aanwezigen zijn nu op de hoogte en belangrijker, konden met elkaar en deskundigen in debat over vragen en de onvermijdelijke dilemma's. Ons als Synergo heeft het in elk geval meer inzicht gegeven in de meningen van onze leden. Onze vertegenwoordigers in de gremia bij VCP, en in de onderhandelingen met onze sociale partners komen in ieder geval meer beslagen ten ijs.

De belangrijkste bevindingen van de workshop:

 • ruim 40 deelnemers, leden van Synergo maar ook niet-leden, en een prima bijdrage van specialisten in de materie,
 • onze leden in de regio Delft en Emmen/Zwolle worden begin 2020 bijgepraat,
 • hier de  presentatie waarin de inhoud van het pensioen akkoord, de dilemma's en de tijdplanning voor het vervolgtraject,
 • het is een principe akkoord, wordt in negen werkgroepen verder uitgewerkt, Synergo is daarbij via onze koepelorganisatie de VCP, in de loop van 2020 moeten de werkgroepen klaar zijn, in 2021 is het parlement aan zet, en in 2022 moet het ingevoerd worden ...
 • kern is afschaffing van de doorsnee systematiek, de pensioenopbouw is dan niet meer gebaseerd op een uniforme opbouw voor jong en oud zoals nu, maar op een uniforme premie met een hogere opbouw voor jongeren en een lagere voor oudere deelnemers. De overgang zal evenwel grote bedragen vergen om de leeftijdscategorie van veertigers en ouder te compenseren,
 • nog veel onzekerheden, dilemma's, compensatie van de groeperingen die nadeel ondervinden van de afschaffing van de doorsnee systematiek,
 • de werkgevers zijn verplicht voor hun pensioenfonds een keuzes te maken en een transitieplan op te stellen,
 • dit gaat geld kosten, ook door de aanhoudend lage rentes ... als premieverhoging aan de orde is, is dit hét moment om in te zetten op een grotere loonruimte. Het gaat veel bedrijven namelijk al langere tijd erg goed, aandeelhouders profiteren volop. Het wordt tijd dat werknemers meeprofiteren. Daarnaast zal het ook de bedrijven duidelijk zijn dat er m.b.t. pensioenen (o.a. premies, compensatie) echt iets moet gebeuren.
 • een spannende en uitdagende periode breekt aan voor de vakbonden !!!! en voor de medewerkers .....
 • in onze Synergo Pensioen Commissie is voldoende kennis en ervaring aanwezig om de landelijke ontwikkelingen te kunnen volgen en door te vertalen naar wat dit betekent voor de Pensioenfondsen van onze leden. Ook zijn we prima vertegenwoordigd in de pensioen werkgroep van VCP (via Dirk van den Bos) waar we onze mening inbrengen, en kennis opdoen om proactief te kunnen onderhandelen.
 • voor degenen die meer willen lezen over de workshop.

De laatste stand van zaken in deze nieuwsbrief van VCP: https://vcp.nl/actualiteiten/5262/3e-pensioennieuwsbrief-vcp-waken-over-inhoud-zorgvuldigheid-en-planning/

 

Achtergrond informatie vooraf, ter voorbereiding:

Kern van nieuwe pensioenstelsel is:

 • De doorsneepremie (kijk verderopo voor verklaring) wordt “afgeschaft”. De pensioenpremie blijft wel voor alle leeftijdsgroepen gelijk. Maar de pensioenopbouw wordt verschillend. “Jongeren” (tot ca. 45 jaar) gaan meer pensioen opbouwen en “ouderen” minder. Dat noemen we “degressieve” pensioenopbouw. Alle (!) pensioenregelingen in Nederland moeten hierop worden aangepast. De overstap naar een degressieve pensioenopbouw is dus “schadelijk” voor oudere werknemers. In het pensioenakkoord is daarom afgesproken dat die groep gecompenseerd gaat worden.
 • en het loslaten van zogenaamde zekere nominale pensioentoezegging waarbij de buffers afgeschaft worden en er dus sneller verhoging/verlaging van uitkeringen/opbouw mogelijk wordt.
 • Onderzocht wordt nog of de huidige rekenrente systematiek aangepast moet worden teneinde de doelstelling van 42 jaar werken voor 80% middelloon te realiseren. Indien de rekenruimte verhoogd zou worden is er meer ruimte voor compensatie van de transitie kosten en voor indexatie perspectieven, echter ten koste van de buffers.
 • In nieuwe stelsel wordt onafhankelijk van de gekozen systematiek in principe gewerkt met een kostendekkende premie.

 

Doorsneepremie verklaard

De pensioenpremie van bijna alle pensioenfondsen betreft een zogenaamde doorsneepremie. Hoe werkt dat en waarom staat de het ter discussie?

Kenmerken

In het systeem van de doorsneepremie brengt het pensioenfonds voor iedere deelnemer dezelfde (procentuele) premie in rekening. Ongeacht de leeftijd. Ook al verschilt de  “kiloprijs pensioen” per leeftijd. Voor jonge deelnemers is de kiloprijs pensioen immers “laag” en voor oudere deelnemers is die “hoog”.

Kenmerken actuariële premie

Verzekeraars brengen meestal een actuariële premie in rekening. Dat is dus voor jonge deelnemers een “lage” premie en voor oudere deelnemers een “hoge” premie.

Verschil tussen beide premievormen

Onderstaande figuur toont het verschil tussen beide premievormen. Duidelijk wordt dat in het systeem van de doorsneepremie de jongeren “teveel” en de ouderen “te weinig” premie betalen.

Doorsneepremie wordt afgeschaft

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de doorsneepremie vanaf 2022 wordt afgeschaft. De pensioenpremie blijft wel gelijk voor alle leeftijden. Maar de jaaropbouw wordt ongelijk. “Jongeren (tot ca. 45 jaar) gaan meer pensioen opbouwen en “ouderen” bouwen minder pensioen op. Dit noemen we de zogenaamde degressieve pensioenopbouw.

Deel