10 december

Na intensieve en constructieve onderhandelingen tussen DSM - Covestro en de bonden is een goed verdedigbaar onderhandelingsresultaat overeen gekomen.

Dit resultaat treffen jullie hier aan.

Kern van het resultaat is dat de DSM Cao tot en met 31 maart 2022 van toepassing blijft en dat het DSM-sociaal plan een looptijd heeft van 5 jaar na completiondate. Het huidige sociaal plan bij DSM heeft weliswaar een looptijd tot en met 31 maart 2023 maar die looptijd hebben we weten op te rekken.

Daarnaast zijn wij van mening dat met betrekking tot de DSM-bedrijfsspecifieke arbeidsvoorwaarden die niet mee overgenomen kunnen worden er met Covestro afspraken zijn gemaakt die gelijkwaardig zijn. De pensioenregeling kan worden voortgezet bij PDN.

De onderhandelingsdelegatie van Synergo bestaande uit Lennart Wingelaar, Henk Janssen en Casper Vaandrager legt dit resultaat met een positief advies aan jullie voor. Op donderdag 3 december heeft er een MS Teams vergadering geweest waarin het onderhandelingsresultaat is toegelicht en waarin we ook vragen konden worden beantwoord. 

De stemming via online enquete is inmiddels achter de rug, onze leden ghingen unaniem akkoord met het resultaat. We bedanken het onderhandelingsteam met het bereikte resultaat: Lennart Wingelaar, Henk Janssen en Casper Vaandrager.

17 november:

De MS Teams vergadering op 11 november over het Brunello project (de verkoop aan Covestro) werd bijgewoond door liefst 64 personen, veel leden maar ook veel collega's die waren getipt door onze leden. De grote opkomst toont dat het leeft, dat voor velen een onzekere tijd aanbreekt.

Tijdens de sessie werd de stand van zaken toegelicht en de gelegenheid tot het stellen van vragen en delen van zorgen. Zo'n 24 punten zijn aangedragen en worden door de onderhandelaars meegenomen bij de onderhandelingen.

Er zijn drie onderhandelingsrondes gepland: 5 - 12 – en 19 november. We houden onze leden via nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen.

Afhankelijk van nieuwe informatie zal er een volgende MS Teams meeting worden belegd door het onderhandelingsteam Casper Vaandrager, Henk Janssen en Lennart Wingelaar.

De verkoop raakt ca 1800 medewerkers wereldwijd en zo’n 700 in Nederland. En voor die 700 mensen moeten die zaken goed geregeld worden.

Belangrijk is dat de huidige DSM CAO tot/met maart 2022 en het Sociaal plan tot/met maart 2023 van toepassing blijven. Ook de voorzieningen in het DSM Regelingenboek blijven geldig tot einde van de CAO periode. Hierdoor zijn ook transitie regelingen, My Choice (o.a. budget omzetten in loon of dagen), TOR, ouderschapsverlof en pensioenregelingen tot dan van kracht.

Voor de niet in de cao geregelde zaken komt er een overgangs-cao, die momenteel wordt onderhandeld door DSM-Covestro en de vakverenigingen. In de sheets een opsomming van de onderwerpen die in onderhandeling zijn.

Voor de periode na 2022 zal er een nieuwe Covestro cao komen, we zullen als vakverenigingen dan aan de bak moeten om weer tot goede afspraken te komen.

De overgang naar Covestro is vooral vanuit markt technische redenen, aanvulling en versterking op de portfolio van Covestro. Dit geeft moed voor de toekomst voor degenen die mee overgaan.

Maar echter ook zorgpunten voor medewerkers van DSM die bij getroffen afdelingen achterblijven zoals bij ASC/DMSC, die werken  via een SLA gebonden zijn, bv IT en Inkoop. Covestro wil synergie voordelen bereiken bij overlap met Covestro activiteiten, ook dat kan de mensen raken. Ook voor deze collega’s zetten we ons in, bij onderhandelingen of zo nodig individueel advies.

Er komt binnen Synergo een aparte afdeling voor DSM/Covestro, waarin de huidige leden vanuit de business Zwolle, HvH en Waalwijk, maar ook de leden die vanuit ondersteunende afdelingen in met name Geleen overgaan. We hopen dat vanuit die achterban nog meer medewerkers lid worden van Synergo-vhp.

 

09 november:

Voor degenen die overgaan naar Covestro is er een MS Teams meeting waarin de status wordt toegelicht en vragen en zorgpunten aan de orde gesteld kunnen worden. De bijeenkomst via Teams vindt plaats op woensdag 11 november a.s. van 11.00 uur tot 12.00 uur. Veel leden, maar ook (nog) niet leden hebben zich hiervoor aangemeld.

Voor de lezers die (nog) geen lid zijn van Synergo-vhp, hieronder een korte introductie van Synergo, en onze rol bij de onderhandelingen.

Synergo-vhp is een vakvereniging voor professionals uit alle geledingen, werkzaam bij DSM en bedrijven die in het verleden daaruit zijn voortgekomen. Wij behartigen jouw belangen, collectief via onderhandelingen voor een CAO, voor een pensioencontract maar ook individueel door o.a. advies bij arbeidsvoorwaardelijke vragen of juridische bijstand.

Onze stijl: we zoeken actief uw inbreng, persoonlijke benadering, communicatie. Bij onderhandelingen zoeken naar een goed compromis, stevig tegenspel bieden, actief het gesprek aangaan met de werkgever.

Erg actueel zijn de ontwikkelingen bij DSM Materials, o.a. de verkoop aan Covestro, onzekerheid bij zowel de Business als bij de ondersteunende afdelingen in mn Geleen. De rol van Synergo-vhp:

- partner in de onderhandelingen met DSM en Covestro voor een overgangs CAO, de overstap van een DSM contract naar een Covestro contract.

- wat langere termijn, de overstap naar een specifieke Covestro CAO waarbij het streven is om zo veel mogelijk verworvenheden uit de DSM periode te behouden.

- advies en evt juridische bijstand voor medewerkers met individuele vragen, specifiek persoonlijke situaties.

- door voeling te houden met de lokale situatie via contactpersonen ter plaatse zorgen dat we snel kunnen inspelen op ontwikkelingen.

- voor de punten die aan de orde komen in de overgangs CAO, zie de bijdrage van 2 november hieronder.

Hoe meer leden, hoe meer kracht in de onderhandelingen.

Ben je geïnteresseerd, aarzel niet en wordt lid, het eerste half jaar vrij van contributie. Hier de link naar de website en het aanmeldingsformulier.

 

2 november:

Inmiddels heeft een eerste bespreking plaats gevonden tussen in eerste instantie alleen DSM en vakbonden. In november volgen er minimaal nog 3 bijeenkomsten waarbij ook Covestro zal aansluiten. Het idee is om een zogenaamde overgangs-cao af te sluiten die door 3 partijen wordt ondertekend: DSM, Covestro en de vakorganisaties.

Medewerkers gaan van rechtswege over naar Covestro met de op dat moment geldende rechten en plichten. Dit betreft de CAO (looptijd tot en met 31-3-2022), het Regelingenboek en de CAO Sociaal Plan (looptijd tot en met 31-03-2023).

Er zijn echter bedrijfsspecifieke arbeidsvoorwaarden die niet in hun huidige vorm voortgezet kunnen worden en waarover we gaan onderhandelen:

 • De personeelsoptieregeling
 • Resultaatbeloning 2020 en vanaf 1 januari 2021 : winstdelingsregeling en regeling resultaatbeloning voor wat betreft A-target
 • Pensioenregeling/100k arrangement ( nieuwe regeling ingaande 1 januari 2021)
 • Ziektekostenverzekering Zilveren Kruis
 • Collectieve ongevallenverzekering
 • Dienstjaren en jubilea
 • Positie ondernemingsraad
 • Relatie vakorganisaties
 • Lidmaatschap ODS en FSI)
 • Privé verzekeringen bij het DSM assurantiekantoor

Namens vakorganisaties is verder nog ingebracht:

 • Mogelijkheid van een werkgelegenheidsgarantie
 • Welkomstbonus Covestro – afscheidsbonus DSM
 • Het verzekerde 3 WW-jaar (SPAWW)

Om de belangen van onze leden optimaal te behartigen willen wij op korte termijn één of meerdere teamsbijeenkomsten organiseren voor die leden die getroffen worden door de overname. Collega’s die geen lid zijn kunnen eveneens deelnemen zodat ze op deze wijze kunnen kennis maken met Synergo en lid kunnen worden. Het eerste half jaar is het lidmaatschap gratis. Het is dus een ideaal moment en een goede manier om laagdrempelig kennis te maken met Synergo-vhp! Lid worden! https://www.synergo-vhp.nl/over-ons/meedoen

 

9 october:

Zoals bekend heeft DSM het voornemen om de Nederlandse activiteiten die deel uitmaken van de aangekondigde verkoop van DSM Resins & Functional Materials incl. Niaga (DRF), de Coatings business van DSM Advanced Solar (DAS Coatings) en DSM Additive Manufacturing (DAM) over te dragen aan Covestro. Deze operatie staat bekend onder de naam Brunello. Covestro is op zich een stabiel bedrijf wat een afsplitsing is van Bayer, ze hopen door deze onderdelen van DSM binnen te halen stevige synergie te kunnen behalen.

Het betekent natuurlijk ook nog wel het een en ander voor de medewerkers die vandaag de dag nog bij DSM werken: bij een van de betrokken onderdelen maar ook bij de ondersteunende afdelingen die een aanmerkelijk deel in opdracht werken voor die onderdelen.

Synergo en de andere vakbonden worden uiteraard bij de overgang betrokken. In zijn algemeenheid geldt dat bij een overgang als deze de rechten van de werknemer wettelijk beschermd zijn. Het burgerlijk wetboek bepaalt hierover: "Door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege over op de verkrijger."

Binnenkort gaan we om tafel met Covestro om de arbeidsvoorwaarden te bespreken. De huidige cao van DSM blijft doorlopen tot het moment waarop deze afgelopen is in maart 2022. Er zijn echter een paar uitzonderingen, omdat deze specifiek DSM zijn zoals optieregelingen en de pensioenregeling. Het is dus zaak voor ons om een en ander zo te regelen dat er geen nadeel voor de werknemers gaat ontstaan.

Het DSM Sociaal Plan is van toepassing.

Zoals gezegd, binnenkort gaan wij met DSM/Covestro aan tafel en uiteraard houden wij jullie op de hoogte.

Heb jij nog collega’s die (nog) geen vakbondslid zijn dan is het nu wel echt de hoogste tijd om ze aan te spreken en in te schrijven klik hier. Samen zijn we sterk, voor goede arbeidsvoorwaarden nu en in de toekomst.

 

Het onderhandelingsteam van Synergo:

Casper Vaandrager, Henk Janssen en John de Graaf.

Deel