De uitslag van de ledenraadpleging is bekend. Zo’n 20 % van de leden heeft haar stem uitgebracht. Hiervan heeft ca 82 % ingestemd met het akkoord, ca 8 % was afwijzend en ca 10 % stemde neutraal. Belangrijk, van de positieve stemmers had twee derde duidelijk een voorbehoud.

uitslag enquete   werksituatie

Een overduidelijk signaal. We danken de leden voor hun vertrouwen in het positieve stemadvies van het bestuur. De Ledenraad heeft de uitslag positief beoordeeld, en daarmee het bestuur de ruimte gegeven om de uitslag door te geven aan onze koepelorganisatie, de VCP. 

Hier de brief naar de VCP.

De FNV, de CNV hebben afgelopen zaterdag al met grote meerderheid met dit akkoord ingestemd, onze eigen VCP zal morgen 18 juni formeel haar standpunt bepalen.

Er zijn erg veel opmerkingen meegegeven in de enquête. Wat opvalt in de reacties is de complexiteit van de materie, en de onzekerheid over het verdere verloop, ook de ophef over de rekenrente doet geen goed. Een grote zorg echter de wijze waarop een eerlijke compensatie wordt gerealiseerd voor die mensen uit de middenleeftijden die er bij afschaffing van de doorsnee systematiek op achteruit dreigen te gaan. Dit blijkt ook uit de stemming, van de positieve stemmen was twee derde ‘overwegend’ positief, dus er is enige reserve. Velen spreken de hoop uit dat de vakbonden, en met name de VCP, bij de verdere onderhandelingen in de stuurgroep de belangen van alle geledingen (jongeren, middenleeftijd, gepensioneerden) met verve behartigt. Hier ligt een zware verantwoordelijkheid bij de VCP.

Het pensioenakkoord betekent dat op de snelle toename van de AOW leeftijd is vertraagd. Daarnaast zal er niet meer gekort hoeven te worden bij een dekkingsgaard boven de 100 %, hetgeen anders voor veel deelnemers binnenkort het geval zou zijn geweest. Tevens komen er faciliteiten voor zware beroepen om desgewenst op een acceptabele wijze maximaal 3 jaar eerder dan de AOW leeftijd te stoppen. En voor zzp’ers komt er een verplichte invaliditeitsverzekering alsmede betere toegang tot pensioenregelingen. Er komt een nieuw pensioencontract waarbij de strenge buffer eisen worden losgelaten en dus veel sneller (geleidelijk) geïndexeerd kan worden. In dat nieuwe contract wordt de huidige doorsnee systematiek afgeschaft waardoor de jongere deelnemers eerlijker rechten opbouwen.

Dit nieuwe contract zal in de komende 1.5 jaar worden uitgewerkt waarbij de vele kanttekeningen van onze leden ook nadrukkelijk aan de orde komen. Met name de compensatie voor bepaalde categorieën deelnemers zal daarbij van groot van belang zijn evenals adequate (rekenrente) afspraken. Dit proces zal begeleid worden door een Landelijke Stuurgroep waarin wij ook via de VCP vertegenwoordigd zijn. In die Stuurgroep is unanimiteit vereist alvorens er tot wetgeving over gegaan zal worden.

We zullen als Synergo-vhp jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden van het verloop van de discussies en daarbij begrijpelijke communicaties te verzorgen zodat eenieder adequaat bij het komende zeer intensieve proces betrokken blijft.

Via onze vertegenwoordiging in pensioen commissie van VCP zijn we nauw betrokken bij de ontwikkelingen, waarbij onze eigen pensioen commissie de gevolgen voor onze leden kritisch volgt.

De vakbonden hebben een belangrijke rol gespeeld in het bereiken van dit pensioenakkoord, maar vooral ook om waarborgen in te bouwen zodat bij de uitwerking in de stuurgroep onze belangen niet in gevaar komen. Wij als vakbond kunnen alle steun gebruiken. Daarop een oproep aan u, stuur gerust deze nieuwsbrief door aan collega’s, praat erover aan de koffietafel, maar reclame. Een betere ledenwerving kunnen we ons niet wensen.

Wilt u naar aanleiding van deze informatie reageren, of hebt u suggesties voor onze communicatie of de manier waarop we de ledenraadpleging hebben gedaan, aarzel niet en stuur een mailtje naar info@synergo-vhp.nl.

Nogmaals dank voor het uitbrengen van je stem en voor alle inhoudelijke reacties. Dat helpt ons om jullie belangen goed te kunnen blijven behartigen! 

Gerard van Nuland, voorzitter Synergo-vhp

Dirk van den Bos, voorzitter Pensioencommissie Synergo-vhp

 

Dinsdag 18 juni, Laatste nieuws: ook het merendeel van de vakbonden verenigd in VCP steunen het pensioen akkoord.

 

Voor wie de informatie nog eens wil nalezen:

Hier de publieksversie van het bereikte akkoord van het Nieuwe Pensioenstelsel en een handige Q&A met de overwegingen waarom VCP, namens onze doelgroep, ingestemd heeft.

De kern van het pensioen akkoord:

A: Pensioen contract gebaseerd op 80% middelloon na 42 jaar 

B: Jongeren krijgen eerlijke opbouw, hetgeen ook goed is voor ZZP ers 

C: Alle deelnemers krijgen (geleidelijke) indexatie boven de 100%, en geen kortingen meer boven de 100%

D: Komende 1,5 jaar worden in de Stuurgroep SER/Kabinet alle overgangs problemen besproken ter regeling van de lastige situaties. Pas na akkoord Stuurgroep gaat wetgeving naar de 2e kamer. VCP zit hier ook aan tafel.

E: Verhogen AOW leeftijd wordt tijdelijk gestopt op 66 jaar 4 mnd en daarna minder streng ingevoerd (per jaar hogere leeftijd 8 maanden langer werken)

F: tevens wordt het voor alle Actieven met zwaar beroep makkelijker om ca 3 jaar eerder met soort VUT te gaan indien dit via werkgever / CAO wordt overeengekomen.

 

Voor wie er dieper in wil duiken,

- hier de tekst van het uitgebreide SER advies.

- de kamerbrief van Koolmees

- Persbericht van de SER van 5 juni, waarin in het kort het pensioenadvies wordt weergegeven.

Voor wie wil reageren, aarzel niet, mail naar info@synergo-vhp.nl

 

 

 

Deel