7 juli:

Het pensioenakkoord is door de vakbonden aangenomen, en is door Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer aangeboden, en aangenomen. Hier de brief. De volgende stap is omzetten van het akkoord in wet- en regelgeving. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2022 en verwerking in de Pensioen contracten per 1 januari 2026.

Op internet gevonden,  een overzichtelijke weergave van de inhoud van het akkoord.

1 juli: Plan VCP voor oplossing van compensatie probleem

Het probleem van de compensatie voor de verschillende groeperingen wordt mooi inzichtelijk gemaakt, en een oplossing wordt aangedragen. In het huidige voorstel wordt het aan de sociale partners per bedrijf/pensioenfonds overgelaten om iets te regelen voor de personen die er met het nieuwe systeem op achteruitgaan. Daarnaast kunnen medewerkers in de problemen komen die tussentijds van baan en/of pensioenfonds of verzekeraar wisselen. Door een egalisatiefonds via de overheid, kan dit probleem opgelost worden, het voorstel van VCP. De vakbonden en werkgevers zijn voorstander, maar de politiek ligt tegen. Hopelijk komt er ruimte om dit VCP voorstel opnieuw op tafel te krijgen.

PS: 2 sept: gesprek met de minister over het VCP voorstel, maar hij wil er niet aan. Mijn idee is, de minister wil geen overheidsbetrokkenheid via het voorgestelde egalisatiefonds. Helaas. https://www.vcp.nl/koolmees-ziet-weinig-in-vaste-rente-bij-overgang-nieuw-pensioenstelsel/

VCP Poster afschaffen doorsneesystematiek A4 Lowres page 0001

VCP Figuur page 0001

 

22 juni: Vertraging - stukken openbaar

Vrijdag lukte het de FNV niet om een standpunt te organiseren, te weinig tijd, te weinig info. Over twee weken alsnog, dan is de minister weer aan zet. De tweede kamer zal nu in eerste week van het reces terug moeten komen om het voorstel van de minister te bespreken.

Aanvullende informatie voor degenen die zich willen verdiepen:

Stukken uitwerking Pensioenakkoord zijn nu openbaar

 

18 juni: Standpunt VCP, "we zeggen geen Ja, compensatie moet opgelost"

Vrijdagmorgen heeft de VCP haar standpunt naar buiten gebracht, op basis van de mening van de aangesloten bonden w.o. Synergo.

Persbericht VCP: https://www.vcp.nl/vcp-zegt-geen-ja-tegen-uitwerking-pensioenakkoord/

De inhoudelijke bezwaren toegelicht, en oplossing

17 juni: Standpunt Synergo, "Ja, mits compensatie opgelost wordt"

Brief met standpunt Synergo gericht aan VCP

17 juni: Webinar VCP video

Vandaag heeft de VCP een webinar gehouden over de uitwerking van het Pensioenakkoord. Wij bieden u graag de gelegenheid om het webinar terug te kijken. Via onderstaande link komt u in het bericht op onze website waarin de uitzending is opgenomen:

https://www.vcp.nl/webinar-uitwerking-pensioenakkoord/

17 juni:

De Pensioencommissie van Synergo heeft het voorgestelde pensioenakkoord beoordeeld. Geen geringe opgave gezien de complexiteit van de materie, en het feit dat veel praktische zaken nog nader moeten worden ingevuld. Aanwezig waren ook leden van het Bestuur en de Ledenraad om een breed gedragen oordeel te komen.

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen:

  • het nieuwe pensioenstelsel is een verbetering, sluit beter aan op de werkelijk gemaakte resultaten en vermogens van het pensioenfonds, en de verschillende leeftijdsgroepen worden eerlijker toebedeeld (afschaffing doorsneesystematiek),
  • het stelsel biedt de ruimte voor het compenseren van de deelnemers die er met afschaffing van de doorsneesystematiek in eerste instantie op achteruit gaan, de 40-plussers. Echter de compensatie moet op pensioenfonds niveau worden uitgewerkt, dit biedt in onze ogen te weinig garantie dat dit ook inderdaad goed geregeld gaat worden. Dit is voor ons een belangrijke tekortkoming. Ook de pensioenregeling bij verzekeraars is nog niet optimaal geborgd.
  • dit leidt tot de conclusie dat we als commissie het bestuur positief adviseren over het nieuwe stelsel, echter met als voorbehoud dat er bij de verdere uitwerking een oplossing komt voor de compensatie van de groepen die nadeel ondervinden van de afschaffing van de doorsneesystematiek.

Dit bericht wordt donderdag 18 juni doorgegeven aan VCP. Het algemeen bestuur van VCP bepaalt vervolgens, op basis van de input van de aangesloten verenigingen, haar overkoepelende standpunt. Komende vrijdag hoopt de minister de standpunten van alle vakbonden te ontvangen, en te presenteren in de ministerraad.

13 juni: Breaking news; eindelijk is er een onderhandelingsresultaat bereikt, de vakbonden gaan dit beoordelen en aan de leden voorleggen.

De media reppen over een akkoord, FNV en CNV willen het 'akkoord' snel voorleggen aan hun achterban. De VCP is voorzichtiger, zorgvuldiger, ze gaat het resultaat intern eerst toetsen aan de voorop gestelde doelen. Daarna meningsvorming en communicatie, en raadpleging van de aangesloten verenigingen. Onze leden ontvangen hiervoor een nieuwsbrief.

Hier de tekst van het onderhandelingsresultaat.

De lage rekenrente en de strenge regelgeving stonden een resultaat aanvankelijk in de weg, namelijk een onevenredige verhoging van de pensioenpremie danwel een fors lager pensioen perspectief. Men denkt een uitweg gevonden te hebben door de berekeningen niet te baseren op de rekenrente, maar op het voorziene rendement op de pensioenfonds beleggingen. Onze pensioencommissie volgt de ontwikkelingen op de voet.

Uit de media, hier artikel van FD: Opluchting bij onderhandelaars, maar lot pensioenakkoord is nog onzeker

De draai van rekenrente naar beleggingsresultaat, artikel in Financieel Dagblad dd. 25 mei 2020

 

Deel