Er waren drie onderhandelingsrondes nodig. Vooraf is via een enquete en ledenbijeenkomsten de mening van de leden opgehaald, en verwerkt in onze onderhandelings inzet. Onze onderhandelaars Perry/Paul en Hans hebben goed werk geleverd in de onderhandelingen en de communicatie en terugkoppeling naar de leden. En dit wordt gewaardeerd, we mogen veel nieuwe leden verwelkomen. Ze voelen zich blijkbaar goed vertegenwoordigd bij Synergo. En door lid te worden geven ze ons als vakbond een steuntje in de rug, en naar de werkgever dat we een grote groep medewerkers vertegenwoordigen.

Hieronder de hoofdpunten uit de CAO.
We hebben als Synergo nog een punt aangeroerd: mensen maken zich zorgen over de invoering van de nieuwe salarissystematiek. De toevoeging dat niemand erop achteruitgaat heeft de zorg van het onbekende eindresultaat c.q. gevolgen voor de toekomst niet weggenomen. Wordt vervolgd.

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 12 maanden voor de periode van 1 oktober 2023 t/m 30 september 2024.

Inkomen
De salarissen en salarisschalen worden per 1 november 2023 verhoogd met 6.5%, additioneel zal er een nominale verhoging plaatsvinden voor C32 t/m C37 met € 1.400 bruto per jaar en C38 t/m C44 met €1.200 bruto per jaar
Eenmalig wordt een bedrag van €500 bruto uitgekeerd ter compensatie van de gemiste verhoging per 1 oktober.

Daarnaast een aantal belangrijke afspraken:

Leefbaar minimum inkomen
Bij werkgever zal niemand onder het leefbaar minimum van € 33.280 bruto per jaar worden betaald.

Mantelzorg
Medewerkers die mantelzorg willen verrichten kunnen dit aankaarten en op iedere aanvraag zal individueel maatwerk worden toegepast.

Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt
De werkgever zal de inzet van Wajong’ers en andere medewerkers uit het doelgroepenregister continueren en daar waar mogelijk een (proef) plaatsingen aanbieden.

Fiscale verrekening vakbondscontributie
De fiscale verrekening van de vakbondscontributie zal worden voortgezet.

Salarisaanvulling tijdens betaald ouderschapsverlof
Het salaris van een medewerker die betaald ouderschapsverlof geniet zal per 1 januari 2024 worden aangevuld tot 70% van het daadwerkelijke salaris.

Eerlijkheid
Werkgever staat ervoor in dat de beloning voor werkzaamheden is gerelateerd aan de loonschaal en dat er qua inschaling geen verschil is of je in vaste dienst bent, een jaarcontract hebt of uitzendkracht bent. Uiteraard geldt ook dat er geen onderscheid wordt gemaakt op basis van geslacht of nationaliteit. Ook op het gebied van prestatiebeoordeling staat werkgever garant voor een eerlijke en faire beoordeling.

Het principe akkoord is voorgelegd aan de leden van de vakbonden, en alle bonden hebben in meerderheid ingestemd.
Nu kan de volledige tekst worden uitgewerkt.

Deel