20 april: Nadat de vakbonden de afgelopen weken hun leden hebben geraadpleegd is er op 12 april jl. weer onderhandeld tussen partijen. Alle partijen hadden de intentie om er snel uit te komen. We hebben ons hard gemaakt voor jullie wensen maar helaas hebben we geen compromis kunnen sluiten en heeft DSM ons geconfronteerd met een eindbod. Dit betekent dat DSM stelt niet meer te kunnen bieden dan hetgeen in het eindbod staat en dat zij niet bereid is verder onderhandelen.  Het is nu aan de leden van de 4 vakbonden om hierover te stemmen.

Als vakbonden hebben wij unaniem geconcludeerd dat dit eindbod te mager is en we leggen het daarom negatief aan jullie voor. Jullie hebben ons namelijk onder andere aangegeven dat:

  • Het sociaal plan met een lange periode verlengd moet worden
  • De loonstijging recht moet doen aan de inflatiecijfers en de behaalde resultaten van DSM.

Wij zijn van mening dat het eindbod van DSM op deze punten niet voldoet. Ook op de onderwerpen beoordelingssystematiek en werkdruk zijn er geen harde toezeggingen gedaan. Het oordeel is aan jullie. Dit is het eindbod van DSM:

  • Een cao per 1 april 2022 tot 1 juli 2023 (15 maanden).
  • Het sociaal plan wordt verlengd met slechts één jaar; van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024
  • De loonstijging betreft 3,11% per 1 juni 2022 met een vloer van €1.400,- (is enkel relevant voor schalen van C33 en C34). Een eenmalige uitkering van €700,- die zo spoedig mogelijk wordt overgemaakt.

Daarnaast is het de vraag of er met de pensioenpremie die jullie nu betalen voldoende kan worden opgebouwd voor 2023. Als bekend wordt dat dit in december wel het geval is, dan wordt er per 1 januari 2023 een loonsverhoging van 0,75% uitgekeerd. Is de premie niet voldoende, dan wordt deze 0,75% gebruikt om het gat in de pensioenopbouw te dichten en wordt er niets uitgekeerd. Als de 0,75% kan worden overgemaakt, is dit een loonstijging van 3,86% voor 15 maanden, dat komt neer op 3,088% op jaarbasis. Wordt deze 0,75% gebruikt voor de pensioenopbouw, dan komt de loonstijging neer op 2,48% op jaarbasis. De 0,75% is dus geen gegarandeerde loonstijging! Ter vergelijking: De gemiddelde loonsverhoging van de Cao’s die in maart 2022 zijn afgesloten bedraagt 3,3%. Thuiswerkvergoeding wordt verhoogd van €25,- naar €40,- per maand.

Alle vakorganisaties zijn unaniem van mening dat dit eindbod niet voldoet aan jullie wensen. We vinden dat DSM te snel de onderhandelingen heeft gestopt  waardoor we niet tot een compromis hebben kunnen komen. DSM zal wellicht communiceren over een forse loonstijging maar het is belangrijk dit in het juiste perspectief te plaatsen!

Wij willen graag het eindbod van DSM toelichten en jullie eventuele vragen beantwoorden via een teamsmeeting op 19 april a.s. van 12.00 uur tot 13.00 uur.

Zodra het eindbod van DSM op papier staat en ons is toegestuurd worden jullie in de gelegenheid gesteld om te stemmen.  Wat gebeurt er als het eindbod wordt afgewezen? In dat geval kan het zijn dat DSM ons dan toch weer uitnodigt om verder te praten maar het kan ook zo zijn dat DSM blijft houden aan dit eindbod en dat betekent dat we andere manieren moeten vinden om dat eindbod te verbeteren. Daarbij valt te denken aan acties zoals het stoppen met overwerken, langzaam-acties etc.

Met vriendelijke groet,

Kristy Beckers, John de Graaf, Addy Koster en Casper Vaandrager

Onderhandelingsteam Synergo bij DSM

-----------------

Op 14 februari vond de 3e onderhandelingsronde plaats tussen DSM en de betrokken vakorganisaties waaronder Synergo-vhp.

In onze nieuwsbrief van 26 januari jl informeerden wij onze leden al dat DSM ons verraste met de wens om een cao voor 9 maanden af te spreken: van 1 april 2022 tot en met 31 december 2022. Daarbij biedt DSM een eenmalige uitkering van €700,- bruto aan per 1 april 2022 en een structurele loonsverhoging van 1,75% per 1 september 2022 met een nominale bodem van €900,-.

Als onderhandelingsteam van Synergo hebben wij aangegeven dit aanbod volstrekt onvoldoende te vinden omdat:

  • Het aanbod de huidige inflatie bij lange na niet compenseert
  • Het aanbod niet in verhouding staat tot de fantastische jaarcijfers van DSM over 2021 (netto winst nam toe met 21% en omzet met 14%)

Daarnaast is DSM niet bereid concrete afspraken te maken over onderwerpen zoals een aanpassing van de beoordelingssystematiek, sociaal plan en de wens om opleidingen/trainingen centraal te financieren in plaats van decentraal. Zie hiervoor de inzet van Synergo-vhp. De wens om hierover afspraken te maken worden breed gedragen: niet alleen bij Synergo maar ook bij de andere vakorganisaties.

Hoe nu verder

DSM geeft aan dat er maar zeer weinig ruimte zit in haar aanbod. Dit betekent dat de verschillen tussen het aanbod van DSM en de voorstellen van Synergo en de andere vakorganisaties te groot zijn om verder te onderhandelen. De gezamenlijk vakorganisaties zitten op één lijn en hebben DSM dan ook nadrukkelijk verzocht zich te beraden over haar ingenomen positie en haar mandaat te herzien. DSM en vakorganisaties hebben afgesproken om in maart te onderzoeken of verder onderhandelen dan zinvol is.

Als Synergo-onderhandelingsteam zien wij vooralsnog geen reden om onze voorstellen aan te passen. Feedback van jullie stellen wij uiteraard op prijs: Dit kan via info@synergo-vhp.nl.

Wij houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Deel