Juridische bijstand voor leden en voor niet-leden

Juridische bijstand voor leden en niet-leden van Synergo-vhp

Synergo-vhp verleent juridische bijstand aan haar leden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, inkomen, pensioen en rechtspositie. Bijstand varieert van ondersteuning, advies en mediation tot, in het uiterste geval, een procedure bij de rechter.

Hieronder geven we aan welke onderwerpen aanleiding kunnen geven voor juridische bijstand:

Arbeidsverhoudingen: aanstelling, beoordeling, promotie, interne sollicitatie, ontslag, vertrekregelingen, disciplinaire straffen.

Arbeidsvoorwaarden: salaris, toelagen, vergoedingen, (vakantie)verlof, vakbondsfaciliteiten, overwerkregelingen, toepassing sociaal statuten, functiewaardering.

Arbeidssituatie: conflictbemiddeling, seksuele intimidatie/ongewenste omgangsvormen, discriminatie, kwesties met betrekking tot fusies, privatisering, verzelfstandiging, reorganisaties, financieel- en personeels-management.

Om in aanmerking te komen voor onze juridische dienstverlening, moet je tenminste zes maanden lid zijn zonder lopende rechtzaak. Meer informatie over rechtsbijstand tref je aan in het Reglement Juridische Bijstand Synergho-vhp.

Bemiddeling tussen werkgever en werknemer

Synergo-vhp kan, als onafhankelijke bemiddelaar, jou en de andere partij helpen bij het vinden van een oplossing van het conflict. Hij of zij brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces.

Heb je een geschil met jouw werkgever en wil je dit oplossen, bel dan voor het maken van een afspraak met ons secretariaat: 040 - 211 6 222.

Juridische bijstand voor niet-leden

Is er een juridisch geschil dat is ontstaan voorafgaande aan de ingang van het lidmaatschap, dan wel ontstaat gedurende de eerste zes maanden van het lidmaatschap, dan is voor juridische ondersteuning zowel de instemming van het bestuur als een inschrijfgeld van Є 750,- verschuldigd. Hiervoor wordt zes uur juridische bijstand verleend. Worden de zes uren overschreden, dan is voor de verdere dienstverlening ten aanzien van het geschil Є 125,- per uur verschuldigd.
Het inschrijfgeld staat los van de contributie die in dit geval bij aanvang van het lidmaatschap moet worden voldaan.

Daarnaast verplicht men zich om twaalf maanden na aanvang van het geschil lid te blijven, er geldt dan geen contributievrijstelling over het eerste halve jaar.

Een kennismakingsgesprek voor niet-leden om na te gaan of juridische support zinvol is kost 125 Euro.

Rechtsbijstand door onze organisatie wordt kosteloos verleend als de in artikel 1 bedoelde leden langer dan een half jaar lid zijn. Dit voor zover niet later blijkt dat "het geschil" reeds bestond voor de ingang van het lidmaatschap.

 

Deel